Nadwiślańska, globalna strategia paliwowa. Zagraniczna ropa płynie z Iranu; do Naftoportu w Gdańsku, a potem do rafinerii PKN ORLEN w Płocku.

Na zdjęciu: Zakład PKN ORLEN w Płocku. Fot. z Archiwum PKN ORLEN.

PKN ORLEN jest przygotowany technologicznie do przerobu ponad 80 różnych gatunków ropy z całego świata. Oto jeden z przykładów: 1 mln baryłek ropy naftowej typu Iranian Light. Ładunek trafi do gdańskiego Naftoportu w styczniu, a następnie do rafinerii w Płocku.

Budowa Wartości, Ludzie i Siła Finansowa – takie są najważniejsze filary nowej strategii największej polskiej firmy: PKN ORLEN.

Wizja rozwoju Koncernu w nowej strategii wpisuje się w globalne trendy między innymi w zakresie wykorzystania źródeł energii, rozwoju technologii oraz procesów społecznych, które wpłyną na nowe zachowania i oczekiwania klientów. PKN ORLEN będzie koncentrował się na wzmacnianiu pozycji rynkowej, orientacji na klienta, wykorzystaniu zintegrowanego łańcucha wartości, w tym wzrastającej roli petrochemii oraz ostrożnej kontynuacji w segmencie wydobycia. Ważnym elementem strategii będzie również nastawienie na tworzące wartość innowacje – informuje Biuro Prasowe PKN ORLEN, przekazując też wypowiedzi reprezentantów zarządu tego koncernu paliwowego.
Fot. z Archiwum PKN ORLEN

W ostatnich trzech latach PKN ORLEN konsekwentnie realizował cele strategiczne. Przekroczony został zakładany poziom średniorocznego zysku EBITDA wg LIFO, który w latach 2014 – 2016 wyniósł średniorocznie 7,4 mld zł i był wyższy o 2,3 mld PLN w porównaniu z założeniami na lata 2014 – 2017. Dobra sytuacja finansowa pozwoliła realizować kluczowe inwestycje rozwojowe, konsekwentnie zwiększano też wysokość dywidendy. Łącznie w okresie 2014-2016 akcjonariuszom wypłacono 2,2 mld zł. Jednocześnie utrzymane zostały bezpieczne wskaźniki finansowe – przewidywany poziom dźwigni finansowej na koniec 2016 roku kształtuje się na poziomie 18%. Osiągane wyniki finansowe zostały docenione przez rynek – 21 listopada br., po raz pierwszy w historii, PKN ORLEN stał się najbardziej wartościową spółką na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a kapitalizacja Koncernu od daty ogłoszenia strategii (23 lipca 2014 r.) do tego dnia wzrosła o 13,8 mld zł.
Pozycja PKN ORLEN jest bardzo dobra i umożliwia dalszy rozwój. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 30 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a także własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2016 szacuje się na ponad 100 mln boe. Oferta PKN ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych sprzedawanych w ponad 60 krajach. Sprzedaż detaliczna prowadzona jest z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci stacji paliw, każdego dnia odnotowującej 1,4 mln transakcji, a ORLEN pozostaje najcenniejszą polską marką.
Dynamika otoczenia biznesowego wymusza dostosowanie perspektywy planistycznej. Dlatego w nowej strategii PKN ORLEN przedstawia nowy sposób prezentacji celów i aspiracji. Kierunki strategiczne obowiązują na okres kolejnych 5 lat, natomiast w związku z dużą zmiennością parametrów makroekonomicznych konkretne cele finansowe i operacyjne zaprezentowano na lata 2017-2018. Jednocześnie PKN ORLEN będzie cyklicznie aktualizował i komunikował plany na kolejne okresy.
Strategia PKN ORLEN na lata 2017 – 2021, podobnie jak poprzednia, opiera się na 3 filarach: Budowa Wartości, Ludzie i Siła finansowa.
Zachodzące zmiany w otoczeniu biznesowym wymagają dyscypliny i elastyczności, dlatego też w najbliższych latach priorytetami Koncernu będą:
1. W segmencie downstream – doskonałość operacyjna, wzrost udziałów w rynku paliw, wydłużanie łańcucha wartości w Petrochemii oraz dostosowanie Rafinerii do optymalnego koszyka produktów, wspierane przez nowoczesną Energetykę przemysłową.
2. W segmencie detalu – bogata oferta na stacjach paliw, tworzenie unikalnych doświadczeń zakupowych i stały wzrost satysfakcji klientów, wsparte nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi oraz zaawansowaną analityką danych.
3. W obszarze wydobycia – ostrożna kontynuacja rozwoju obecnych aktywów w Polsce i Kanadzie, która pozwoli nam na elastyczne reagowanie w zależności od sytuacji na rynku ropy i gazu.
W latach 2017-2018 na inwestycje Koncern planuje przeznaczać średniorocznie 5,4 mld zł z czego: 3,7 mld zł na segment downstream, 0,6 mld zł na segment detalu oraz 0,8 mld zł na wydobycie. W tym okresie średnioroczna wartość EBITDA wg LIFO wyniesie 8,8 mld zł.

Wojciech Jasiński

Fot. z Archiwum PKN ORLEN

– Nasza strategia pozostaje niezmiennie oparta na trzech strategicznych filarach: Budowa Wartości, Ludzie i Siła finansowa – powiedział Wojciech Jasiński – prezes zarządu PKN ORLEN. – Priorytetem w nadchodzących latach będzie wzmocnienie pozycji rynkowej i realizacja najważniejszych inwestycji rozwojowych. Kluczowym elementem naszej strategii pozostają oczywiście Ludzie. Wierzymy, że dzięki utalentowanym pracownikom i nowoczesnej kulturze organizacyjnej, możliwa będzie dalsza budowa wartości Koncernu. W naszej strategii stawiamy też na innowacje tworzące wartość. W duchu patriotyzmu gospodarczego będziemy również współpracować z polską nauką oraz innymi spółkami Skarbu Państwa.
W segmencie downstream, PKN ORLEN będzie zwiększać potencjał zintegrowanych aktywów produkcyjnych m.in. poprzez budowę instalacji visbreakingu w Płocku. Dostrzegając potencjał petrochemii, Koncern będzie kontynuować budowę silnej pozycji w tym obszarze. Realizowane będą projekty budowy polietylenu w Czechach, Metatezy w Polsce. Prowadzone będą prace koncepcyjne związane z przygotowaniem dalszego rozwoju w zakresie petrochemii przyszłości. W zakresie kogeneracji przemysłowej w energetyce, Koncern zamierza oddać do komercyjnej eksploatacji elektrociepłownie we Włocławku i Płocku. W segmencie detalu planowany jest dalszy rozwój sieci stacji paliw na rynkach macierzystych, wykorzystanie potencjału programu lojalnościowego oraz wprowadzenie nowych produktów i usług, w tym, w zakresie usług finansowych. Z kolei w segmencie wydobycia w Polsce i Kanadzie kontynuowane będą prace celem zwiększenia poziomu produkcji i wielkości zasobów 2P.
Istotnym elementem strategii będzie utrzymanie solidnych fundamentów finansowych: zabezpieczenia finansowania i utrzymaniu bezpiecznego poziomu zadłużenia. PKN ORLEN będzie też dążyć do dalszego zwiększania wypłacanej dywidendy dla akcjonariuszy. Utrzymanie wskaźników finansowych na bezpiecznym poziomie umożliwi wykorzystywanie potencjalnych opcji w zakresie rozwoju nieorganicznego.
Główne cele strategii PKN ORLEN w latach 2017 – 18:
• Średnioroczna EBITDA wg LIFO na poziomie 8,8 mld zł
• Realizacja średniorocznych nakładów inwestycyjnych na poziomie 5,4 mld zł
• Utrzymanie dźwigni finansowej poniżej 30%
• Konsekwentny wzrost poziomu dywidendy przypadającej na akcję

Sławomir Jędrzejczyk

Fot. z Archiwum PKN ORLEN

– Niezmiennie ważne pozostaje dla nas utrzymanie solidnych fundamentów finansowych, które będą wspierać dalszy rozwój i zabezpieczać Koncern przed ewentualnymi ryzykami zewnętrznymi – powiedział Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes PKN ORLEN ds. finansowych. – Chcemy utrzymać rating na poziomie inwestycyjnym, co sprawi, że będziemy posiadać dostęp do różnorodnych źródeł finansowania. Zakładamy też, że realizowana strategia umożliwi dalszy wzrost wypłaty dywidendy dla naszych akcjonariuszy, której poziom będzie uzależniony od sytuacji finansowej.

Fot. z Archiwum PKN ORLEN

W nowej strategii istotna będzie dalsza koncentracja na bezpieczeństwie surowcowym. Dzięki zawartej we wrześniu nowej umowie z PGNiG, Koncern posiada zabezpieczone dostawy gazu ziemnego na kolejnych 5 lat. Jeżeli chodzi o dostawy ropy naftowej, planowane jest dalsze umacnianie dotychczasowych i budowanie nowych relacji handlowych z największymi producentami na świecie. Obecnie zaopatrzenie rafinerii Koncernu odbywa się na bazie umów długoterminowych z producentami – Rosneft, Tatneft oraz Saudi Aramco, uzupełnianych zakupami typu spot. PKN ORLEN jest przygotowany technologicznie do przerobu ponad 80 różnych gatunków ropy z całego świata.
Fot. z Archiwum PKN ORLEN

Analizując globalne trendy w wymiarze społecznym, w tym między innymi zmiany zachodzące na rynku pracy czy oczekiwania względem biznesu, Koncern zdecydował o dalszym wzmacnianiu posiadanego kapitału ludzkiego, jako czynnika będącego filarem dalszego, stabilnego rozwoju. W tym obszarze kluczowa pozostanie dbałość o najwyższe standardy bezpieczeństwa pracy, brak tolerancji dla wypadków, ale też zwiększanie kompetencji pracowników, między innymi poprzez konsekwentne powiększanie oferty rozwojowej i wzrost dostępności szkoleń. Realizacja celów strategicznych będziemy realizować z ważnym założeniem: poszanowania dla środowiska naturalnego.
Konkurencyjność Polski opiera się głównie o przewagi kosztowe, te rezerwy jednak powoli się wyczerpują. Mając świadomość zachodzących zmian, PKN ORLEN, największa polska firma, szukając nowych szans rozwojowych, będzie aktywnie angażować się w projekty innowacyjne. W celu znalezienia innowacji tworzących wartość, skoncentrujemy się zarówno na podstawowej działalności Grupy ORLEN, jak również nowych, ale komplementarnych do obecnej działalności Koncernu, kierunkach rozwoju.
Rynek energii zmienia się, jednak w przewidywalnej perspektywie ropa naftowa pozostanie podstawowym surowcem do produkcji paliw i produktów petrochemicznych. Wyzwaniem jest dynamika otoczenia biznesowego i przygotowanie Koncernu do zmian, które przyniesie przyszłość. Dlatego w nowej strategii stawiamy na innowacje i promowanie inicjatywy pracowników oraz rozwijanie organizacji opartej na wiedzy – powiedział Wojciech Jasiński – prezes zarządu PKN ORLEN.
Na zdjęciu: Statek – tankowiec w Naftoporcie w Gdańsku. Fot. Kazimierz Netka

PKN ORLEN zakupił 1 mln baryłek ropy naftowej typu Iranian Light. Ładunek trafi do gdańskiego Naftoportu w styczniu, a następnie do rafinerii PKN ORLEN w Płocku – napisano na stronie internetowej http://www.orlen.pl/PL/BiuroPrasowe/Strony/Ropa-z-Iranu-dla-PKN-ORLEN-.aspx . Nawiązanie współpracy z producentem, Irańską Narodową Kompanią Naftową (NIOC), jest elementem strategii dostaw ropy PKN ORLEN, która ma na celu budowę relacji handlowych z największymi producentami ropy na świecie oraz otwarcie na różne kierunki dostaw. W ostatnich 2 latach Koncern rozpoczął dostawy różnych gatunków ropy z Zatoki Perskiej (Irak, Arabia Saudyjska). Od połowy bieżącego roku ropa arabska zyskała stałą pozycję w portfolio surowcowym dla rafinerii Koncernu, a zawarta w maju br. umowa z Saudi Aramco została w listopadzie przedłużona na kolejny rok.
Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *