Pomorze, Kosmos. Polska Agencja Kosmiczna oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (lider) i inne jednostki realizują projekt Sat4Envi. Powstają nowe możliwości czerpania informacji z Kosmosu. Skorzystają na tym i administracja publiczna, i przedsiębiorstwa prywatne.

Fot. Kazimierz Netka.

IMGW będzie bazą informacji, pozyskiwanych z Kosmosu za pośrednictwem satelitów. Polska Agencja Kosmiczna (PAK) nauczy pracowników administracji, jak z tej bazy brać wiadomości.

Wiedza, czerpana znad ziemskiej atmosfery, ułatwi nam życie.

Polska Agencja Kosmiczna będzie jednym z wykonawców projektu „System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku” (Sat4Envi). Projekt ten będzie realizowany przez konsorcjum, którego liderem jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), a członkami – Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH oraz Polska Agencja Kosmiczna. PAK jest odpowiedzialna w tym przedsięwzięcia za opracowanie w ramach projektu programu edukacyjno – szkoleniowego dotyczącego wykorzystania danych satelitarnych przez administrację publiczną i za wsparcie działań promocyjnych przedsięwzięcia – wynika z informacji, które przekazała nam Urszula Szwed-Strych – główny specjalista ds. kontaktów z mediami Polskiej Agencji Kosmicznej.

Celem projektu Sat4Envi jest stworzenie na bazie istniejących zasobów IMGW infrastruktury do odbioru, przechowywania, przetwarzania i dystrybucji danych z satelitów Sentinel-1,-2,-3 i powstałych na ich bazie produktów satelitarnych. Dzięki jego realizacji dane dostępne dla Polski w ramach m.in. misji programu Copernicus, będą mogły być wykorzystywane przez administrację publiczną w działaniach związanych z realizacją jej statutowych zadań w zakresie np. ochrony środowiska, planowania przestrzennego, rozwoju urbanizacji i sieci transportowych, oraz przez podmioty prywatne – do tworzenia usług komercyjnych. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 27 grudnia 2017 r. pomiędzy IMGW a Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 2.3, Podziałanie 2.3.1, w wysokości 17 903 900 zł. Środki pochodzą z budżetu środków europejskich (84.63%) i z budżetu państwa (15.37%).

Polska Agencja Kosmiczna jako członek konsorcjum realizującego projekt Sat4Envi jest odpowiedzialna za opracowanie programu edukacyjno-szkoleniowego na potrzeby administracji publicznej w zakresie wykorzystywania zobrazowań i usług opartych na danych satelitarnych w realizacji zadań urzędów.

Celem programu będzie budowanie świadomości korzyści płynących z zastosowania danych satelitarnych w procesach decyzyjnych oraz rozszerzenie wiedzy i kompetencji urzędników związanych z narzędziami służącymi doborowi i wykorzystaniu tych danych w ich codziennej pracy – wynika z informacji, które przekazała nam Urszula Szwed-Strych – główny specjalista ds. kontaktów z mediami Polskiej Agencji Kosmicznej, przytaczając w komunikacie wypowiedź:

– Najważniejszym odbiorcą zobrazowań satelitarnych jest obecnie administracja publiczna. Aby zwiększyć skalę wykorzystania przez nią danych dostarczanych przez satelity, musimy zapewnić urzędnikom odpowiednie narzędzia, ale też pokazać, jak je wykorzystywać do podnoszenia jakości i wydajności codziennej pracy w urzędach. To drugie zadanie przypada Polskiej Agencji Kosmicznej jako jednemu z wykonawców projektu Sat4Envi – mówi pułkownik Piotr Suszyński, wiceprezes ds. obronnych PAK.

Program obejmie szkolenia ramowe dla decydentów wyższego i średniego szczebla administracji oraz szkolenia specjalistyczne skierowane do urzędników – specjalistów. Zostaną nimi objęci pracownicy jednostek samorządu terytorialnego: gmin, powiatów i urzędów marszałkowskich oraz pracownicy administracji rządowej i instytucji jej podległych czy przez nią nadzorowanych.

Zakres tematyczny programu zostanie wyznaczony przez zadania różnych szczebli administracji dotyczące: lokalnej i regionalnej infrastruktury technicznej, ochrony środowiska, rolnictwa, transportu, porządku i planowania przestrzennego, ekologii, gospodarki wodnej, leśnictwa itp.

W ramach programu zostaną opracowane koncepcje i zakres merytoryczny szkoleń oraz metody, narzędzia i materiały dydaktyczne, w tym agendy szkoleń i konspekty zajęć. Opisane również zostaną szczegółowe cele programu oraz określone zasady organizacji szkoleń.

Fot. Kazimierz Netka.

PAK przeprowadzi też pilotażowe szkolenia dla wybranej, reprezentatywnej grupy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej wykorzystujące przygotowane materiały szkoleniowe oraz infrastrukturę stworzoną w ramach projektu Sat4Envi.

Opracowanie programu zostanie poprzedzone analizą zakresu zadań i potrzeb jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej w kontekście możliwości ich wsparcia danymi satelitarnymi oraz opracowaniem listy zakładanych kluczowych kompetencji urzędników związanych z korzystaniem z takich danych. Wnioski z badania zostaną ujęte w specjalnym raporcie.

Polska Agencja Kosmiczna będzie też odpowiedzialna za przygotowanie opracowania promującego wykorzystanie danych satelitarnych dla rozwoju sprawnej administracji. Publikacja będzie zawierać omówienie nowoczesnych technologii satelitarnych w dziedzinie nawigacji, telekomunikacji i obserwacji Ziemi oraz opis możliwości i najlepszych praktyk dotyczących wykorzystania danych satelitarnych w realizacji zadań publicznych.

Program edukacyjno – szkoleniowy ma zostać wdrożony na przełomie 2019 i 2020 roku. Prace związane z jego powstaniem będzie prowadził Departament Wojskowych Technologii Satelitarnych Polskiej Agencji Kosmicznej.

Zaangażowanie PAK w projekt Sat4Envi wpisuje się w ustawowe zadania agencji, w szczególności te dotyczące prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i edukacyjnej w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej.

O PAK

Polska Agencja Kosmiczna jest rządowym organem wykonawczym podlegającym Prezesowi Rady Ministrów. Została powołana na mocy ustawy z dnia 26 września 2014 roku, a działalność operacyjną z pełnym zespołem rozpoczęła pod koniec roku 2015.

Agencja uczestniczy w realizacji strategicznych celów Polski, wspierając wykorzystanie systemów satelitarnych i rozwój technologii kosmicznych. Najważniejsze zadania Agencji dotyczą 5 obszarów: koordynowania aktywności polskiego sektora kosmicznego na poziomie krajowym i międzynarodowym, reprezentowania Polski w kontaktach z międzynarodowymi organizacjami sektora kosmicznego, wspierania krajowych projektów naukowych i biznesowych związanych z technologiami kosmicznymi, jak również działania na rzecz szerszego wykorzystania technologii satelitarnych w pracy administracji publicznej oraz wzrostu potencjału obronnego kraju.

Fot. Kazimierz Netka.

Najważniejsze działania zrealizowane dotychczas przez PAK:

  1. Opracowanie projektu Krajowego Programu Kosmicznego

Celem opracowania i wdrożenia Krajowego Programu Kosmicznego jest budowa kompetencji umożliwiających zabezpieczenie potrzeb kraju w zakresie technologii satelitarnych oraz rozwój potencjału podmiotów tworzących polski sektor kosmiczny i ich konkurencyjności na rynku międzynarodowym.

  1. Zlecenie opracowania studiów wykonalności dużych programów kosmicznych i rozwoju technologii

Przygotowanie studiów wykonalności Astronomicznego satelity obserwacyjnego w paśmie UV, Satelitarnego systemu zobrazowań radarowych, Architektury systemu świadomości sytuacyjnej w zakresie Kosmosu oraz Przyszłościowych technik i technologii kosmicznych znacznie przyśpieszy prace nad realizację tych projektów, jeżeli zapadnie decyzja o ich wdrożeniu.

  1. Wspieranie polskiej współpracy międzynarodowej w dziedzinie kosmosu

Działania te są realizowane w ramach kontaktów z ESA i EUMETSAT, współpracy z krajami europejskimi komplementarnej do projektów ESA, jak również dzięki umowom bilateralnym podpisanym z 6 narodowymi agencjami kosmicznymi: Francuską Agencją Kosmiczną (CNES), Włoską Agencją Kosmiczną (ASI), Ukraińską Agencją Kosmiczną (SSAU), Brazylijską Agencją Kosmiczną (AEB), Chińską Narodową Agencją Kosmiczną (CNSA) i Meksykańską Agencją Kosmiczną (AEM).

  1. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego do Komisji Europejskiej dotyczącego dołączenia Polski do europejskiego Konsorcjum SST (Space Surveillance and Tracking)

Konsorcjum SST realizuje jedną z kluczowych inicjatyw Unii Europejskiej związanych z kosmosem. Udział w konsorcjum umożliwi Polsce wzmocnienie i wykorzystanie narodowych zdolności związanych z monitorowaniem obiektów w przestrzeni kosmicznej do realizacji wspólnotowych celów Europy w obszarze SST oraz pozwoli na intensywny rozwój kompetencji krajowego sektora kosmicznego.

  1. Wsparcie dla podmiotów krajowego sektora kosmicznego

PAK zrealizowała 3 programy bezpłatnych konsultacji eksperckich dla polskich przedsiębiorców. Agencja zorganizowała też kilkanaście wydarzeń służących promocji polskiego sektora kosmicznego za granicą i ułatwianiu krajowym podmiotom znajdowania zagranicznych partnerów do wspólnych przedsięwzięć (wyjazdy studyjne, organizacja dni współpracy bilateralnej, stoiska na imprezach branżowych etc.).

  1. Zainicjowanie działań związanych ze stworzeniem w Polsce inkubatora przedsiębiorczości ESA BIC.

Agencja zorganizowała pierwsze spotkanie krajowych podmiotów z przedstawicielami ESA odpowiedzialnymi za sieć inkubatorów przedsiębiorczości, zebrała i przeanalizowała wstępne oferty krajowych podmiotów i uczestniczyła w pracach zespołu przygotowującego dokumentację związaną z konkursem na lokalizację ESA BIC w Polsce.

  1. Wspieranie działań edukacyjnych dotyczących tematyki kosmicznej

PAK zaangażowała się w stworzenia nowych kierunków studiów związanych z technologiami kosmicznymi i satelitarnymi, m.in. w Trójmieście, a jej przedstawiciele organizują dni informacyjne sektora kosmicznego na krajowych uczelniach. Agencja współorganizowała też Letni Kurs Prawa Kosmicznego Europejskiego Centrum Prawa Kosmicznego (ECSL) i jest sygnatariuszem oraz partnerem merytorycznym listu intencyjnego w sprawie powołania Polskiego Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lachsa.

  1. Promocja krajowego sektora kosmicznego

Agencja promuje narodowy potencjał i dorobek podczas najważniejszych imprez branżowych w kraju i za granicą oraz obejmuje patronatem najbardziej interesujące inicjatywy realizowane przez krajowe podmioty (kilkanaście wydarzeń branżowych i ponad 30 patronatów) – informuje Urszula Szwed-Strych – główny specjalista ds. kontaktów z mediami Polskiej Agencji Kosmicznej.

Główna siedziba Polskiej Agencji Kosmicznej znajduje się w Gdańsku. Jej oddziały terenowe są w Warszawie i Rzeszowie.

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *