Projekt elektrycznego promu na Wisłę i Motławę, geotermalne ogrzewanie rozjazdu kolejowego – to efekty finansowania innowacyjności przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku. Takich osiągnięć jest więcej.

Pojazd na Wisłę, Motławę oraz inne wody. Na zdjęciu powyżej, model promu zasilanego m.in. z pływającej elektrowni słonecznej oglądają: dr Jerzy Litwin – dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku; Jarosław Sellin – wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego; prof. Janusz Kozak – dziekan Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. Fot. Kazimierz Netka.

Masz pomysł na wykorzystanie wynalazku – sięgnij po pieniądze na urzeczywistnienie swego marzenia…

Co powstaje dzięki wsparciu finansowemu udzielanemu na ochronę środowiska w województwie pomorskim – przedstawiono w czwartek, 02 lutego 2017 roku w Gdańsku. Otóż, okazuje się że to inwestowanie przynosi pozytywne efekty. I są pieniądze na dalsze prace innowacyjne. Wystarczy po owo wsparcie sięgać. Jak to robić i kiedy? Podpowiada Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Gdańsku i w tym celu zaprosił zainteresowanych do swej siedziby – na seminarium pt. „Innowacje na Pomorzu”.
Celem seminarium, które odbyło się 2 lutego 2017 roku, było upowszechnienie wiedzy o zrealizowanych przy dofinansowaniu WFOŚiGW w Gdańsku projektach badawczo – rozwojowych i wdrożeniowych. Przedstawiciele beneficjentów przedstawili doświadczenia związane z realizacją projektów innowacyjnych, mających potencjał do praktycznego ich zastosowania. Pracownicy WFOŚiGW omówili założenia do nowej edycji konkursu dla projektów badawczo – rozwojowych, mających przyczynić się do osiągnięcia celów gospodarki o obiegu zamkniętym oraz zmniejszenia niekorzystnego oddziaływania instalacji, zakładów, urządzeń czy obiektów na środowisko. Wiele jest bowiem w Polsce i w Pomorskiem do zrobienia, zarówno jeśli chodzi o ochronę natury, jak i w zakresie rozwoju innowacyjności. Nie każdy wie, na czym innowacyjność polega…

Fot. Kazimierz Netka

Otwierając seminarium, Danuta Grodzicka-Kozak  – prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Gdańsku, przedstawiła rolę Funduszu w działaniach innowacyjnych. Oto owe zadania: pobudzanie współpracy pomiędzy uczelniami i jednostkami B+R a jst i przedsiębiorcami w zakresie innowacyjnych zastosowań dla ochrony środowiska; poszukiwanie i wspieranie nowych rozwiązań w zakresie: racjonalnej gospodarki zasobami – gospodarka cyrkularna; możliwość tworzenia przyjaznego klimatu dla zastosowań rynkowych wspieranych projektów; działalność doradcza dla gmin w zakresie możliwości zastosowań innowacji w ochronie środowiska.
Pani prezes Danuta Grodzicka-Kozak przypomniała też, co nie jest innowacją. Oto przykłady: zaprzestanie korzystania z określonego procesu, metody marketingowej lub organizacyjnej; nabycie modeli, urządzeń lub marginalne rozszerzenia i aktualizacje istniejącego wyposażenia lub oprogramowania. Nowe wyposażenie lub rozszerzenia muszą zarówno być nowe dla firmy oraz znacząco poprawiać specyfikację; zmiany wynikające ze zmian cen podzespołów lub elementów procesu produkcyjnego; dopasowanie produktu do indywidualnych wymagań klienta. Jeżeli przynajmniej jeden z produktów nie wykazuje cech odmiennych od pozostałych, produkowanych wcześniej; regularne sezonowe i inne cykliczne zmiany; handel nowymi lub znacznie udoskonalonymi produktami.

Fot. Kazimierz Netka

Wykład wprowadzający  „Współpraca nauki z biznesem jako siła napędowa rozwoju regionu” – prof. Ewa Klugmann-Radziemska z Politechniki Gdańskiej. Jak wynika z wykładu pani profesor, w Polsce z innowacyjnością nie jest najlepiej. I ze współpracą między nauka i biznesem, też nie. Dlatego, dokonania w tym zakresie w Pomorskiem – przy poparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, są cenne. W Polsce prowadzone są badania za blisko 12 mld złotych. Wydatki instytucji rządowych na B+R to 6,5 mld złotych, z czego po połowie otrzymują instytuty badawcze i wyższe uczelnie. Przedsiębiorstwa na badania i rozwój przeznaczają rocznie 3,5 mld złotych, do instytutów badawczych kierują jednak zaledwie 0,3mld złotych, a do uczelni wyższych 0,1 mld złotych rocznie.

Fot. Kazimierz Netka

Innowacyjność polskich przedsiębiorstw na tle pozostałych członków UE – wg Innovation Union Scoreboard 2014: Polska znajduje się na czwartym miejscu od końca i jest zaliczana do umiarkowanych innowatorów. Wg Regional Innovation Scoreboard 2012, województwa: mazowieckie, śląskie, małopolskie, podkarpackie i dolnośląskie to umiarkowani innowatorzy, pozostałe regiony uważane są za słabych innowatorów na poziomie średnim – wynika z prezentacji, przedstawionej przez prof. Ewę Klugmann-Radziemską z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

Fot. Kazimierz Netka

Oto, co zrobiono, przy finansowym wsparciu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Gdańsku. Po pierwsze, powstał pilotażowy system sterowania powodziami – tak można określić „Sterowanie retencją wód opadowych i roztopowych oraz prognozowanie zagrożenia powodziowego i przymorskiej zlewni zurbanizowanej”.

Prezentacje na ten temat przygotowali Patrycja Mikos-Studnicka i Michał Szydłowski, reprezentujący Politechnikę Gdańską – Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra Hydrotechniki. Istotą owego przedsięwzięcia jest monitorowanie, modelowanie i analiza zagrożenia powodziowego w małej zlewni miejskiej na przykładzie zlewni Potoku Strzyża w Gdańsku. Cel: rozwój metod ochrony przeciwpowodziowej, rozbudowa istniejącego systemu monitoringu opadów i przepływów, stworzenie systemu sterowania retencją wód opadowych roztopowych oraz monitoring jakości wód potoku stanowiących bezpośredni odbiornik miejskich ścieków deszczowych. Realizacja: zespół naukowy Katedry Hydrotechniki, Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechniki Gdańskiej. Kierownikiem projektu jest prof. Michał Szydłowski z Politechniki Gdańskiej. Z naukowcami współpracują Gdańskie Melioracje Sp. z o.o.
Istotą systemu monitoringu są ultradźwiękowe sondy pomiaru poziomu zwierciadła wody, przyrządy do pomiaru natężenia przepływu i ciśnienia hydrostatycznego w kanalizacji deszczowej, deszczomierze objętościowe.

Fot. Kazimierz Netka

Kolejny zrealizowany projekt to: „Kalkulator energetyczny dla jednostek samorządu terytorialnego”. Uczestnicy seminarium poznali ten pomysł dzięki prezentacji którą przygotował Bogdan Czarnecki z Instytutu Energetyki – Instytutu Badawczego, Oddział Gdańsk. „Kalkulator” to projekt z zakresu Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP). Instytut Energetyki wchodzi w skład Partnerstwa Inteligentne Technologie Energetyczno-Paliwowe. Partnerstwo działa w obszarze ISP3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw. Liderem Partnerstwa jest ENERGA S.A. ISP 3 będzie sprzyjać spadkowi energochłonności gospodarki i jej negatywnego oddziaływania na środowisko dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań.
Rezultatem projektu jest narzędzie informatyczne.
Pilotaż odbywa się na terenie Gminy Miastko. Celem projektu jest Wsparcie JST w zakresie efektywnego zarządzania obszarem energetyki i środowiska pod kątem: zużycia energii, paliw i mediów energetycznych; zmniejszenia kosztów dostarczania energii, paliw i mediów energetycznych; redukcji emisji zanieczyszczeń; zwiększenia efektywności energetycznej; zwiększenie efektywności wydatkowania środków publicznych na działania modernizacyjne; ułatwienie absorpcji środków publicznych.
Niezwykle interesujący jest projekt ekologicznego promu z przeznaczeniem na rzeki miasta Gdańska. Jednostka pływająca ma być dostosowana do potrzeb stolicy województwa pomorskiego, ale może być adaptowana do innych warunków. Dotychczasowe osiągnięcia przedstawił dr hab. inż. Wojciech Litwin z Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. Nowa jednostka ma być elektryczna i zastąpi zwodowany w 1987 roku prom Motława napędzany silnikiem wysokoprężnym o mocy 60KM (44kW). Plany na przyszłość: możliwość modernizacji promu elektrycznego – jednostka bezzałogowa, kursująca np. pomiędzy przystanią przy Żurawiu Gdańskim do przystani przy Spichlerzu Panna na wyspie Ołowianka – do głównej siedziby Narodowego Muzeum Morskiego.

Fot. Kazimierz Netka

Kolejny zrealizowany projekt innowacyjny to: „Badania i rozwój procesu fermentacji metanowej oraz utylizacji pofermentu ograniczających oddziaływanie na środowisko w oparciu o realizowaną instalację mikrobiogazowni rolniczej w Lubaniu”. Twórcami są naukowcy: Przemysław Wojewódka, Katarzyna Ronewicz, Adam Strzelczyk – Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Chemicznej Politechniki Gdańskiej oraz Tadeusz Zimiński, Izabela Konkol, Adam Cenian, i inni z Instytutu Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku.

Fot. Kazimierz Netka

Wsparcie finansowe WFOŚiGW w Gdańsku uzyskały też projekty: „Geotermalne ogrzewanie rozjazdu kolejowego” – autorstwa Zakładu Automatyki Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o oraz „Opracowanie i wdrożenie do produkcji elektrowni wiatrowej o mocy 40 kW” – autorstwa -MMB DRIVES Sp. z o.o. .
„Autotermiczny reaktor grawitacyjny zgazowania odpadów komunalnych” przedstawili Dariusz Kardaś, Jacek Kluska, Łukasz Heda, Paweł Kazimierski . Instalacja jest wspólnym przedsięwzięciem Instytutu Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, ZZO Nowy Dwór niedaleko Chojnic i firmy Eco-construction.

Fot. Kazimierz Netka

Projekt „Energetyka obywatelska – systemy kogeneracyjne” ostał zrealizowany w ramach konkursu „Pomorskie wdrożenia”. Dotowany: Infracorr Sp. z o.o. Okres realizacji: od 04.12.2014 r. (kwalifikacja wniosku) do 31.10.2016 r. Koszty kwalifikowane: 275 000,00 zł; wysokość udzielonej dotacji: 137 500 zł. Współpracująca z przedsiębiorstwem Infracorr jednostka naukowa: Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny.
Cel projektu to: stworzenie typoszeregu mikrokogeneratorów zbudowanych w oparciu o podzespoły produkowane w Polsce. Cel nadrzędny: zbudowanie potencjału wpływającego na rozwój systemów generacji rozproszonej i prosumenckiej z wykorzystaniem technologii kogeneracyjnych zasilanych z odnawialnych źródeł energii, a poprzez to podniesienie niezawodności zasilania w energię elektryczną obszarów wiejskich Pomorza. Projekt przedstawił dr inż. Maciej Ziółkowski z Infracorr Sp. z o.o.

Fot. Kazimierz Netka

Powyższe projekty zostały wyłonione w ramach ogłoszonych naborów konkursów w edycji z 2014 roku. Wpłynęły 32 wnioski o dofinansowanie w tym 26 projektów B+R oraz 6 projektów B+R+W lub W Ocena merytoryczna wniosków dokonana została przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Zarząd Funduszu, w skład której wchodzili eksperci zewnętrzni – reprezentanci pomorskich uczelni Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – poinformowała Paulina Górska z WFOŚiGW w Gdańsku.

Fot. Kazimierz Netka

Teraz zaczęła się nowa edycja konkursu dla projektów B+R (badawczo – rozwojowych). Szczegóły przedstawił Maciej Kazienko – zastępca prezesa zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Otóż, konkurs o wsparcie: „Pomorskie projekty badawczo-rozwojowe” – edycja 2017, ma na celu: dofinansowanie najbardziej wartościowych pod względem praktycznym projektów – rozwojowych poświęconych ochronie środowiska, wdrożeniu gospodarki cyrkularnej, wykorzystaniu energii z OZE, a także poprawie efektywności energetycznej, które wpisują się w Regionalny Program Strategiczny w zakresie energetyki i środowiska dla województwa pomorskiego „Ekoefektywne Pomorze2020”.

Fot. Kazimierz Netka

Termin składania wniosków upływa z dniem 30 kwietnia 2017 r. Rozstrzygnięcie nastąpi do 30 lipca 2017 r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Funduszu w terminie do 15 sierpnia 2017 r. Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres Funduszu w formie pisemnego wniosku według wzoru o symbolu w-PBR/2017 wraz z załącznikami wg wzoru KARTA PROJEKTU. Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w siedzibie Funduszu lub za pośrednictwem poczty pod adresem 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8.
Konkurs: „Pomorskie wdrożenia” – edycja 2017, ma na celu dofinansowanie projektów służących wdrożeniu na terenie woj. pomorskiego innowacyjnych technologii w zakresie racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi, zapobiegania powstawaniu lub ograniczania emisji do środowiska, ograniczaniu wodochłonności lub energochłonności procesów produkcyjnych, wdrażania gospodarki cyrkularnej oraz/lub wykorzystania energii z OZE, jak i poprawy efektywności, wpisujących się w Regionalny Program Strategiczny w zakresie rozwoju gospodarczego dla województwa pomorskiego „Pomorski Port Kreatywności 2020”.

Fot. Kazimierz Netka

Termin składania wniosków w ramach Konkursu upływa z dniem 30 kwietnia 2017 r. Rozstrzygnięcie – do 30 lipca 2017 r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Funduszu w terminie do 15 sierpnia 2017 r.
Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres Funduszu w formie pisemnego wniosku według wzoru o symbolu w-PW/2017 wraz z załącznikami wg wzoru KARTA PROJEKTU.
Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w siedzibie Funduszu lub za pośrednictwem poczty, pod adresem 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8.
Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *