Raport o stanie Gdańska za 2021 rok. Jeden z największych portów na Bałtyku, jedna z gmin o dużym odsetku powierzchni rolnej. Miasto położone częściowo na wysoczyźnie, ale też nieco w depresji, ale też o olbrzymim potencjale kulturalnym i biznesowym. Raport o stanie miasta w 2021 roku

Fot. Kazimierz Netka.

Niezwykła metropolia o unikatowych możliwościach rozwojowych

Jakie są nasze miejscowości? Gminy, miasta? Wiele osób chciałoby wiedzieć. Władze stolicy województwa pomorskiego właśnie przygotowały takie opracowanie, zatytułowane: „Raport o stanie miasta Gdańska za 2021 rok”. 30 maja 2022 roku Prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz przekazała tę publikację do Rady Miasta – na ręce Agnieszki Owczarczak, przewodniczącej Rady Miasta Gdańska.

Fot. Kazimierz Netka.

Opracowywanie takich raportów jest obowiązkiem wszystkich gmin w Polsce, wynikającym z Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Fot. Kazimierz Netka.

W książce pt. „Raport o stanie miasta Gdańska za 2021 rok” znaleźliśmy wiele interesujących wiadomości. Na przykład to, że w 2021 roku największą część powierzchni Gdańska zajmowały użytki rolne – 30% (7853 ha). Na obszarze Gdańska wyodrębnia się pod względem funkcji kilka głównych obszarów. Wzdłuż najważniejszego traktu komunikacyjnego położone jest tzw. Centralne Pasmo Usługowe (CPU), obejmujące m.in. Śródmieście, Wrzeszcz i Oliwę. Tereny portowo – przemysłowe i logistyczne tworzą bazę ekonomiczną miasta, funkcjonujących jako bramy gospodarcze, czyli port lotniczy i port morski. Wraz z CPU stanowią one tzw. bieguny wzrostu miasta.

Ludność w wieku produkcyjnym stanowiła 57,2% ogólnej liczby mieszkańców miasta. Wskaźnik obciążenia demograficznego, tj. stosunek liczby osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym, systematycznie wzrasta. Na koniec 2021 r. wyniósł 74,8.

O szczegółach dotyczących konferencji i przekazania raportu do Rady Miasta, poinformował nas Jędrzej Sieliwończyk z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku:

Prezydent Gdańska przekazała raport o stanie miasta za 2021 rok do Rady Miasta

Rok 2021 to w dalszym ciągu czas pandemii. Mimo trudnych warunków udało się utrzymać stabilną sytuację budżetową. Poprzedni rok to również kilkaset nowych miejsc w gdańskich żłobkach i przedszkolach oraz kontynuacja kluczowych inwestycji. Prezydent Gdańska przekazała raport o stanie miasta za 2021 rok. Raport przygotowany jest po raz czwarty, teraz będzie przedstawiony oraz poddany debacie publicznej podczas absolutoryjnej sesji. W dyskusji będą mogli wziąć udział również mieszkanki i mieszkańcy Gdańska.

Fot. Kazimierz Netka.

– Raport o stanie miasta – tak nazywa się dokument, który daje nam możliwość zaprezentowania informacji o mieście. Dzisiaj przekazujemy raport na ręce pani przewodniczącej i publikujemy go na stronie internetowej, tak aby wszyscy mieszkańcy mogli się z nim zapoznać. Raport o stanie miasta to skarbnica wiedzy o tym, co się w 2021 roku udało zarówno Radzie Miasta Gdańska, jak i instytucjom miejskim. Jest też dodatek dotyczący realizacji zadań z budżetu obywatelskiego, to z pewnością zainteresuje szczególnie wielu mieszkańców. Zachęcam do lektury – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Liczby w raporcie

Fot. Kazimierz Netka.

W 2021 r. dochody Gdańska wyniosły 4305,8 mln zł i wzrosły o 376,5 mln zł (+10%) w stosunku do 2020 r. Wydatki miasta wyniosły 4166,8 mln zł, tj. wzrosły o 231,1 mln zł (+6%) w stosunku do 2020 r. Nadwyżka budżetowa w 2021 r. wyniosła 139 mln zł. W 2021 r. najważniejszym źródłem dochodów budżetowych miasta był udział w podatkach. Dały one łącznie 1358,9 mln zł, w tym 1240,3 mln zł z podatków PIT i CIT. Na drugiej i trzeciej pozycji pod względem wysokości udziału znalazły się odpowiednio subwencje (755,2 mln zł, w tym część oświatowa w wysokości 599 mln zł) i dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (694,4 mln zł). Budżet Miasta Gdańska w 2021 r. realizowany był w trudnych warunkach wciąż trwającej pandemii COVID-19, której negatywne skutki miały przełożenie na wiele obszarów funkcjonowania miasta i jego mieszkańców.

Od 2021 w Gdańsku mamy 5 nowych żłobków, które powstały we współpracy z Fundacją Pozytywne Inicjatywy. Są to placówki przy ul. Syriusza, ul. Wąsowicza, ul. Stankiewicza, ul. Piecewska oraz ul. Hynka. Oferują łącznie 500 miejsc. Przybyło też około 540 nowych miejsc w przedszkolach publicznych, m.in. powstały 3 nowe publiczne przedszkola (niesamorządowe) – Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 9 w Kokoszkach, Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 10 na Chełmie oraz Publiczne Przedszkole Cogito również na Chełmie.

Jedną z najważniejszych inwestycji realizowanych w opisanym w Raporcie roku była budowa instalacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów – Portu Czystej Energii: w 2021 r. kontynuowane były prace budowlane. Koszt tego przedsięwzięcia to ponad 600 mln zł. Realizowana była też dostawa i montaż urządzeń modernizujących sortownię odpadów o wartości ponad 55 mln zł.

Wśród realizowanych programów, znalazł się, np. program ,,Jaśniejszy Gdańsk”, dzięki któremu w 2021 roku ponad 14 km ulic i ciągów pieszych w 26 lokalizacjach, zyskało nowe oświetlenie. Koszt – blisko 5 mln zł.

Dyskusja mieszkańców i głosowanie

Raport zostanie przekazany radnym Gdańska. Będzie także do wglądu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Fot. Kazimierz Netka.

– Sesja absolutoryjna Rady Miasta Gdańska planowana jest na 30 czerwca. W jej trakcie odbędzie się debata na temat raportu. Tak, jak to miało miejsce w zeszłym roku, również teraz mieszkańcy będą mieli możliwość zabrania głosu w dyskusji i przedstawienia swoich spostrzeżeń i uwag dotyczących raportu – mówi Agnieszka Owczarczak, przewodnicząca Rady Miasta Gdańska.

Aby móc uczestniczyć w debacie, należy złożyć przewodniczącej Rady Miasta Gdańska pisemny wniosek poparty co najmniej 50 podpisami.

Zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Rady Miasta Gdańska, Wały Jagiellońskie 1, pok. 104 – sekretariat do dnia poprzedzającego sesję absolutoryjną Rady Miasta Gdańska, tj. 29 czerwca 2022 roku. Formularz zgłoszenia także będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej. Zgodnie z przepisami o samorządzie gminnym, w debacie może wziąć udział 15 mieszkańców, którzy będą zabierać głos według kolejności zgłoszeń. Czas przeznaczony na wystąpienia to 5 minut.

Po zakończeniu debaty nad raportem Rada Miasta Gdańska przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Prezydentowi Miasta Gdańska wotum zaufania.

Dane, opisy, sprawozdania z kluczowych inwestycji

Raport zawiera podsumowanie działalności prezydent w poprzednim roku kalendarzowym. Gdański raport składa się z czterech rozdziałów wprowadzających:

– Ogólna charakterystyka miasta – położenie miasta, podział na dzielnice oraz struktura użytkowania gruntów w mieście,

– Mieszkańcy – opis podstawowych cech demograficznych (liczba mieszkańców, struktura wieku, urodzenia i zgony, migracje),

– Budżet miasta – opis dochodów i wydatków budżetowych, ocena ratingowa i wskaźniki zadłużenia,

– Organizacja i zarządzanie miastem – skład władz miasta, struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego, jednostki organizacyjne oraz spółki z udziałem miasta, podstawowe informacje o obsłudze klientów w Urzędzie Miejskim, wyróżnienia i nagrody dla Gdańska.

Kolejnych 9 rozdziałów nawiązujących do głównych kierunków strategicznego rozwoju miasta oraz jeden rozdział prezentujący zagadnienia o charakterze przekrojowym. Rozdziały tematycznie nawiązują do Programów Operacyjnych 2023. Pokazano w nich najważniejsze dane statystyczne oraz opisano kluczowe inwestycje i projekty miejskie realizowane w 2021 roku. Są to: edukacja, zdrowie publiczne i sport, integracja społeczna i aktywność obywatelska, kultura i czas wolny, innowacyjność i przedsiębiorczość, atrakcyjność inwestycyjna, infrastruktura, mobilność i transport, przestrzeń publiczna oraz zagadnienia przekrojowe – równe szanse, rewitalizacja, bezpieczeństwo, środowisko, smart city. Zgodnie z wymogiem ustawowym raport zawiera również 3 załączniki: sprawozdanie z realizacji budżetu obywatelskiego, sprawozdanie z realizacji polityk, programów i strategii oraz sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta – poinformował Jędrzej Sieliwończyk z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, przekazując też:

Raport o stanie miasta

„Raport o stanie miasta Gdańska za 2021 rok” jest podsumowaniem działalności prezydenta w 2021 roku kalendarzowym. Zawiera najważniejsze informacje dotyczące m.in. demografii, budżetu, zarządzania oraz inwestycji i wydarzeń zrealizowanych w ubiegłym roku w Gdańsku.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.