Są pieniądze na rekultywację terenów zdegradowanych lub na usunięcie i unieszkodliwianie niewłaściwie składowanych odpadów.  Możesz uzyskać wsparcie na oczyszczenie miejsc, w których kiedyś istniały uciążliwe zakłady, magazyny.

Na zdjęciu: Teren byłego Szańca Zachodniego Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku. Kiedyś był tu Zakład Produktów Naftowych CPN. Fot. Kazimierz Netka.

NFOŚiGW przeznaczy 151 mln zł na ochronę powierzchni ziemi.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zarezerwował 82,5 miliona złotych dotacji i blisko 68,5 miliona złotych pożyczek na inwestycje ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko oraz przywracające do ponownego użytkowania tereny zdegradowane przez rekultywację, w tym remediację, wraz z usuwaniem odpadów. Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego Ochrona powierzchni ziemi rozpocznie się 1 marca.

O dofinansowanie – w zależności od przedmiotu projektu – mogą starać się jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa, a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe i spółki prawa handlowego. Program przewiduje również wsparcie dla beneficjentów (a także podmiotów przez nich upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pod warunkiem realizacji przedsięwzięć z działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Wszyscy mają na to czas do 21 grudnia 2018 r. – wynika z informacji, które przekazali nam Sławomir Kmiecik – dyrektor, rzecznik prasowy NFOŚiGW i Donata Bieniecka z Departament Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW w Warszawie.

 

Na zdjęciu: Teren byłego Szańca Zachodniego Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku. Kiedyś był tu Zakład Produktów Naftowych CPN. Fot. Kazimierz Netka.

Około 151 milionów złotych zostanie rozdysponowanych w dwóch częściach programu Ochrona powierzchni ziemi. Będzie możliwość ubiegania się o pożyczkę na rekultywację terenów zdegradowanych lub dotację na usunięcie i unieszkodliwianie niewłaściwie składowanych odpadów (część 1). Tutaj przewidziano współfinansowanie takich przedsięwzięć, jak: rekultywacja powierzchni ziemi zdegradowanej działalnością człowieka rozumiana jako przywrócenie wartości użytkowych lub przyrodniczych (w szczególności przez: usunięcie odpadów; remediację; działania naprawcze, w przypadku zaistnienia szkody w środowisku; ponowne kształtowanie funkcji lub przygotowanie do pełnienia nowych funkcji) oraz zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, a także usunięcie i unieszkodliwianie niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku wraz z przeprowadzeniem działań naprawczych lub remediacji powierzchni ziemi w zakresie skutków spowodowanych oddziaływaniem usuwanych odpadów.

Z kolei współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (część 2) dotyczy inwestycji wymienionych w szczegółowym opisie osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020 dla działania 2.5. Dla przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach tej części programu oprocentowanie pożyczki inwestycyjnej wynosi WIBOR 3M nie mniej niż 2% (w skali roku). W przypadku pożyczki na zachowanie płynności finansowej oprocentowanie wynosi WIBOR 3M + 50 punktów bazowych nie mniej niż 2% (w skali roku).

Ogłoszony przez NFOŚiGW nabór wpisuje się w realizowaną przez Ministerstwo Środowiska ideę zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji o naborze w ramach programu priorytetowego Ochrona powierzchni ziemi:

Część 1) http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-powierzchni-ziemi/nabor-wnioskow-2018-dla-czesci-1/ .

Część 2) http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-powierzchni-ziemi/nabor-wnioskow-2018-dla-czesci-2/ .

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *