Silniejsza ochrona ludzi, przyrody, mienia na Zatoce Gdańskiej i w Porcie Gdańsk

Coraz lepsza ochrona życia i zdrowia ludzi, a także większa troska o środowisko. Piorun i Portowiec – nowe jednostki do czuwania nad bezpieczeństwem. Strażak 6 – lepiej wyposażony. Wsparcie finansowe pochodziło z Unii Europejskiej.

Unowocześnione ratownictwo w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk

Wiele lat temu Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA., w trosce o bezpieczeństwo portu, jego użytkowników i  statków, wprowadził w życie postanowienia Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu i Międzynarodowego Kodeksu Ochrony Statku i Obiektu Portowego. Z powodzeniem dba o trwałość i sprawność zintegrowanego systemu zarządzania ochroną, w ramach którego nad bezpieczeństwem portu czuwają wyspecjalizowane jednostki ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa technicznego, ekologicznego, ochrony osób i mienia. Doskonali system zapewniania bezpieczeństwa, kupuje nowoczesne jednostki i urządzenia.

W 2015 roku Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA. zaczął wdrażać „Inwestycje wpływające na wzrost poziomu bezpieczeństwa” i w ramach tej inicjatywy zrealizował 4 projekty objęte umowami o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Priorytet VII Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.2. Rozwój transportu morskiego.

DSCN3255Na zdjęciu: Uroczystość przekazania do eksploatacji nowych jednostek: „Piorun”  i „Portowiec”. Fot. Kazimierz Netka.

Dwie nowe jednostki ratownicze, kupione w ramach realizacji tego przedsięwzięcia są gotowe do działania na wodach Zatoki Gdańskiej, a zwłaszcza na terenie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk (ZMPG SA). Ochrzczone, poświęcone, powitane pióropuszami salutów wodnych, oficjalne rozpoczęły służbę – od czwartku, 3 marca 2016 roku – na wodach terytorialnych gdańskiego portu, przy Nabrzeżu Zbożowym w Gdańsku Nowym Porcie.

DSCN3246Na zdjęciu: Uroczystość przekazania do eksploatacji nowych jednostek: „Piorun”  i „Portowiec”. Fot. Kazimierz Netka.

Matkami Chrzestnymi jednostek są: Jowita Zielinkiewicz – kierownik Działu Pozyskiwania i Rozliczania Funduszy Unijnych w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk oraz Ewa Popławska – społeczniczka, członkini Paktu dla Nowego Portu.

Ojciec Edward Pracz – europejski koordynator duszpasterstwa Ludzi Morza oraz ojciec Jonasz Krefta – przełożony Domu Zakonnego Ojców Franciszkanów pobłogosławili i poświęcili nowe jednostki ratownicze.

DSCN3247Na zdjęciu: Uroczystość przekazania do eksploatacji nowych jednostek: „Piorun”  i „Portowiec”. Fot. Kazimierz Netka.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk zrealizował razem cztery przedsięwzięcia na rzecz usprawniania służb ratowniczych. Wszystkie objęto unijnym projektem „Inwestycje wpływające na wzrost bezpieczeństwa w Porcie Gdańsk”. Dwa z nich dotyczyły zakupu jednostek służących zapewnieniu bezpieczeństwa portu, kolejny to modernizacja statku pożarniczo – ratowniczego Strażak 6, natomiast czwarty projekt dotyczył organizacji specjalistycznego nowego Ośrodka Ratownictwa ZMPG SA., który w zamyśle spełniać ma funkcję Centrum Koordynacyjno – Ratowniczego zrzeszającego w sobie wszystkie służby ukierunkowane na zachowanie bezpieczeństwa w porcie.

DSCN3259Na zdjęciu: Jednostka „Piorun” Przy Nabrzeżu w Nowym Porcie nad Martwą Wisłą. Fot. Kazimierz Netka.

– Zrealizowanie projektu „Inwestycje wpływające na wzrost bezpieczeństwa w Porcie Gdańsk” służy poprawie różnych rodzajów bezpieczeństwa – mówiła podczas uroczystości Dorota Raben, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk. – Chodzi o to, żebyśmy mogli szybko interweniować i minimalizować skutki nieszczęścia, w razie, gdyby coś złego się przytrafiło. Najważniejsza jest prewencja. Miejmy nadzieję, że nowe jednostki pływające i urządzenia, zostaną wykorzystane do patrolowania, zabezpieczania i że nigdy nie będą musiały być użyte do poważniejszej interwencji, bo żadne nieszczęście się nie zdarzy. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk jako administrator terenów portowych obejmujących nie tylko obszary lądowe, ale także akweny wodne, zobowiązany jest ponadto do wypełniania obowiązku utrzymania żeglowności torów i kanałów portowych poprzez odnajdywanie przeszkód nawigacyjnych podwodnych i nawodnych, które to zadanie wypełniać będzie także nowo zakupiona jednostka wyposażona w stosowną aparaturę sondażową. Nadto motorówka i jej bogate wyposażenie aparaturowe przyczyniać się będzie do lepszego poznania elementów siedliskowych obszarów NATURA 2000 oraz czynników kształtujących bytowanie gatunków zasiedlających obszary chronione w rejonie Portu Gdańsk.

DSCN3253Na zdjęciu: Przekazanie bandery załodze „Pioruna” Fot. Kazimierz Netka.

W ramach projektu wymiany taboru pływającego, objętego umową o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Priorytet VII Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.2. Rozwój transportu morskiego, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA. zakupił łódź ekologiczno – ratowniczą „Piorun” szybkiego reagowania do prac patrolowo – ekologiczno – ratowniczych w Porcie Gdańskim, która dzięki swojemu wyposażeniu i parametrom technicznym umożliwiać będzie przeprowadzanie szybkich akcji interwencyjnych ograniczających, a nawet eliminujących skutki wszelkich zdarzeń ekologicznych, technicznych czy pożarowych charakteryzujących się zwykle wysoką dynamiką rozwoju – wynika z informacji, które przekazała nam Monika Wszeborowska – dyrektor Biura Marketingu Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA.

DSCN3242Na zdjęciu: Chrzest „Pioruna” Fot. Kazimierz Netka.

Docelowo łódź spełniać będzie m.in. następujące funkcje portowe: patrolową – wykorzystywana będzie do wykonywania patroli ekologicznych oraz do działań prewencyjnych w zakresie ochrony infrastruktury i budowli hydrotechnicznych; usuwania i neutralizacji przeszkód nawigacyjnych podwodnych i nawodnych; gaśniczą – jednostka umożliwiać będzie szybką reakcję na zdarzenia pożarowe w porcie i z racji swojego wyposażenia oraz prędkości projektowej zapewniać będzie znacznie krótszy czas rozruchu i dotarcia w każde miejsce w porcie; ewakuacyjno – ratowniczą – jednostka umożliwiać będzie reagowanie na ewentualne sytuacje wymagające niesienia ratunku osobom poszkodowanym lub zagrożonym; ratownictwa medycznego – pierwsza pomoc przedmedyczna; rozpoznania zdarzenia – łatwość i krótki czas dotarcia w miejsce zdarzenia; interwencyjną – błyskawiczny pierwszy rzut sił i środków; pomocniczą, organizacyjną i dowódczo – sztabową dla akcji rozbudowanych; asystencką i profilaktyczną; przygotowania materiałów źródłowych na potrzeby dokumentowania ewentualnych zdarzeń w porcie.

DSCN3261Na zdjęciu: „Portowiec” przy Nabrzeżu w Nowym Porcie na Martwej Wiśle. Fot. Kazimierz Netka.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. kupił też przy unijnym wsparciu finansowym, motorówkę hydrograficzno – inspekcyjną „Portowiec” przeznaczoną do prowadzenia prac sondażowych w Porcie Gdańskim, w tym m.in. do realizacji następujących zadań: wykonywania sondaży dna akwenów portowych;trałowania hydroakustycznego na wodach portowych i Zatoki Gdańskiej; wykonywania badań jakości pionowych ścianek szczelnych nabrzeży; poszukiwania, identyfikacji i lokalizacji przeszkód, obiektów podwodnych; wykrywania zagrożeń środowiska wodnego – obiektów mechanicznych, zagrożeń fizykochemicznych; monitoringu ogólnodostępnych nabrzeży, w tym linii cumowniczo – odbojowych; określania warunków hydrologicznych w rejonie prac hydrograficznych; zbierania, przetwarzania i opracowywania danych z pomiarów hydrograficznych niezbędnych do produkcji i aktualizacji map akwenów portowych.

DSCN3251Na zdjęciu: Przekazanie bandery załodze „Portowca”. Fot. Kazimierz Netka.

Projekt zakupu motorówki hydrograficzno – inspekcyjnej zainicjowany został z myślą o realizowanych i planowanych przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA na kolejne lata inwestycjach w infrastrukturę portową, obejmujących m.in. konieczność przebudowy i remontów kilkunastu nabrzeży, wykonania pogłębienia toru wodnego, czy budowy infrastruktury przeładunkowej i falochronów, które z racji swojego charakteru wymagać będą intensywnego wsparcia jednostki hydrograficznej tego typu – informuje Monika Wszeborowska – dyrektor Biura Marketingu Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA.

Wartość motorówki i łodzi szybkiego reagowania: Koszty kwalifikowalne: 8 001 540 zł. Wysokość przyznanego dofinansowania: 3 200 616 zł (pozostałe środki publiczne przyznane zostaną na podstawie odrębnych umów na finansowanie wkładu własnego beneficjenta). Koszt realizacji projektu: 9 853 887 zł.

DSCN3256Na zdjęciu: Uroczystość przekazania do eksploatacji nowych jednostek: „Piorun”  i „Portowiec”. Fot. Kazimierz Netka.

Kolejnym projektem Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA ukierunkowanym na podniesienie standardów bezpieczeństwa w porcie była modernizacja statku pożarniczo – ratowniczego „Strażak 6”, która nastąpiła w wyniku realizacji projektu objętego umową o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Priorytet VII Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.2. Rozwój transportu morskiego.

W ramach prac modernizacyjnych statku dokonano m.in.: wymiany pomp i działek pożarniczych, wraz z modernizacją wodnej instalacji ppoż. dla nowych urządzeń (nowe pompy o wydajności 13300 l/min, działka o wydajności 8000 l/min sterowane automatycznie z mostku) oraz wymiany agregatów prądotwórczych. Przy okazji modernizacji jednostki dokonano także odnowienia klasy połączonej z niezbędnym remontem, którego zakres uwzględniał wymogi Towarzystwa Klasyfikacyjnego – Polskiego Rejestru Statków SA.

Ponadto dokonano zakupu i instalacji: łodzi hybrydowej o długości 3,1 metra z silnikiem i osprzętem; zapory przeciwrozlewowej ze zwijadłem i osprzętem o długości 700 mb, umożliwiającej szybkie zabezpieczenie akwenu przed rozlewiskami niebezpiecznych substancji; separatora olejowego, którego funkcją będzie podczyszczenie zanieczyszczonej wody, zebranej w trakcie akcji ratowniczej.

DSCN3217Na zdjęciu: Jednostka ratownicza „Strażak” na tle Twierdzy Wisłoujście. Fot. Kazimierz Netka.

Dodatkowo, w ramach zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi, jednostka została wyposażona w elektryczną windę kotwiczną, ploter nawigacyjny i System Automatycznej Identyfikacji (AIS). Z kolei, w ramach przeprowadzonego remontu klasowego, jednostka pożarnicza Strażak 6 została objęta: pracami dokowo – pokładowymi; przeglądem pokładów i nadbudówki z weryfikacją blach; pracami maszynowymi; przeglądem przekładni głównej silnika głównego, zbiorników, instalacji przeciwpożarowej oraz pracami elektrycznymi.

Sukcesywny wzrost udziału przeładunku towarów niebezpiecznych w ogólnym wolumenie towarowym obsługiwanym w Porcie Gdańsk, a co za tym idzie rosnąca liczba statków zawijających do Portu, wymusza na zarządcy portowym konieczność zwiększenia działań prewencyjnych, w tym asyst dla statków zawijających do portu. Możliwość wystąpienia zdarzeń losowych w postaci pożarów, wycieków substancji szkodliwych, czy wzrostu zanieczyszczenia wód, rodzi po stronie administratora terenów portowych, obejmujących także akweny wodne, konieczność zapewnienia najwyższego poziomu standardów bezpieczeństwa.

Dlatego Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA podjął decyzję o realizacji przedstawionego wyżej projektu, aby zmodernizować tabor pływający odpowiedzialny za realizację kluczowych dla bezpieczeństwa portu zadań w tym za: zabezpieczenie przeciwpożarowe przeładunku materiałów niebezpiecznych oraz wszelkich prac pożarowo- niebezpiecznych, przeciwpożarowe statków i obiektów portowych, przeciwrozlewowe na akwenach portowych; prowadzenie działań ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych zdarzeń i usuwanie ich skutków; likwidację rozlewów ropopochodych na wodzie i nabrzeżach portowych; usuwanie przeszkód nawigacyjnych; prowadzenie ratownictwa wodnego i technicznego, akcji gaśniczych na akwenach ZMPG SA.

DSCN3279Na zdjęciu: Uroczystości w Centrum Ratownictwa ZMPG SA w Gdańsku Nowym Porcie. Fot. Kazimierz Netka.

W ramach realizacji celu nadrzędnego, jakim jest zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa w Porcie Gdańsk, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA podjął również decyzję o organizacji nowego Ośrodka Ratownictwa, który spełniać będzie funkcję Centrum Koordynacyjno – Ratowniczego zrzeszającego w sobie wszystkie służby ukierunkowane na zachowanie bezpieczeństwa w porcie, w tym: dyspozytora portu, dowódcę Straży Ochrony Portu, dyspozytora Portowej Straży Pożarnej – informuje Monika Wszeborowska – dyrektor Biura Marketingu Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA. Głównym zamysłem stworzenia Ośrodka Ratowniczego dostępnego pod jednym numerem alarmowym było skrócenie czasu zbierania informacji o zdarzeniu na potrzeby skutecznego ratowania życia i zdrowia lub środowiska, podjęcie natychmiastowych działań ratowniczych, dzięki pełnej koordynacji służb portu z Kapitanatem Portu, Państwową Strażą Pożarną, Policją i Pogotowiem Ratunkowym, a tym samym zapewnienie skutecznego i racjonalnego wykorzystania wszystkich sił i środków możliwych do użycia tj. grup interwencyjnych, samochodów i statków pożarniczych.

Cały sprzęt integrujący łączność, oraz konfigurujący ścieżki interwencyjne czyli scenariusze powiadamiania, wyprodukowany i dostarczony przez firmę DGT będącą zarazem producentem i dostawcą wyposażenia m.in. dla obsługi ogólnopolskiego numeru alarmowego 112, systemów dyspozytorskich dla Policji i Straży Pożarnej, Wojska Polskiego, państwowego ratownictwa medycznego, co stanowi potwierdzenie pełnego profesjonalizmu przygotowania Ośrodka Ratownictwa z punktu widzenia systemowego.

DSCN3285Na zdjęciu: Ratownicze centrum dyspozycyjne ZMPG SA w Gdańsku Nowym Porcie. Fot. Kazimierz Netka.

Wartość modernizacji statku pożarniczo – ratowniczego i wyposażenia Ośrodka Ratownictwa: Koszty kwalifikowalne: 4 814 872,90 zł. Wysokość przyznanego dofinansowania: 4 092 642 zł. Koszt realizacji projektu: 4 933 188 zł.

W przyszłości centrum monitorowania w Ośrodku Ratownictwa zostanie wyposażone także w nowy system monitoringu wizyjnego CCTV, który obecnie jest w fazie projektowej. W założeniach ma on wspierać obsługę technologiami z zakresu inteligentnej analizy obrazu oraz technologiami dedykowanymi do warunków ograniczonej widoczności, co finalnie skróci czas reakcji na występujące zagrożenia i ułatwi zniwelowanie ich negatywnych skutków.

W I etapie tego przedsięwzięcia nadzorem zostaną objęte bramy wjazdowe na tereny portowe – napisano w publikacji pt. „Inwestycje wpływające na wzrost bezpieczeństwa w Porcie Gdańsk”, wydanej przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *