Stolica województwa pomorskiego odświeża swój wygląd. 120 mln zł., w tym 76 mln zł z Unii Europejskiej przeznaczono na rewitalizacje osiedli. Jesienią – zakończenie przebudowy gmachu byłego Gimnazjum Polskiego.

Na zdjęciu: Uczestnicy uroczystości podpisania umów. Fot. Kazimierz Netka.

Wielka odnowa Gdańska: Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia, Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście, Biskupiej Górki i Starego Chełmu oraz Oruni.

Przy kamienicy z napisem w oknach: „Zastrzegam sobie wyłączne posiadanie swego życia”, na Placu Wałowym w Gdańsku, podpisano w piątek umowy dotyczące wykorzystania unijnych dotacji na dalsze ożywianie kilku gdańskich, najbardziej zdegradowanych osiedli.

 

Fot. Kazimierz Netka

Pod umowami swe podpisy złożyli m.in. Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego oraz Paweł Adamowicz – prezydent Gdańska. Asystowali przy tym: Wiesław Byczkowski i Ryszard Świlski – wicemarszałkowie województwa oraz Wiesław Bielawski – wiceprezydent Gdańska i Teresa Blacharska – skarbnik Miasta Gdańska. Pieniądze pochodzą z zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, zarządzanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Pomorski RPO wspierany jest zaś z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

 

Fot. Kazimierz Netka

O szczegółach poinformował nas Dariusz Wołodźko – inspektor w Referacie Prasowym Kancelarii Prezydenta Gdańska, przytaczając też wypowiedź prezydenta Gdańska.

W najbliższych latach w Gdańsku zostaną zrealizowane projekty rewitalizacyjne o wartości ponad 120 mln zł, z czego ponad 76 mln wyniosą dotacje unijne. Dofinansowane przedsięwzięcia zostaną urzeczywistnione w latach 2018 – 2023. Zakres i postępy prac będzie można obserwować na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska – już teraz można tam zapoznawać się z podstawowymi kierunkami zmian, uwidocznionych na mapach w modelu 3D.

 

Fot. Kazimierz Netka

Zawarcie umów dotyczących wykorzystania unijnych dotacji odbyło się 30 czerwca 2017 roku. Dokumenty podpisali marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz. Uroczystość podpisania umów odbyła się na Placu Wałowym. Miejsce wydarzenia zostało wybrane nieprzypadkowo, Plac Wałowy należy bowiem do obszarów, które niebawem zostaną objęte działaniami rewitalizacyjnymi.

Na liście projektów, które otrzymają dofinansowanie ze środków unijnych, znalazły się projekty rewitalizacji dla Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia, Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście, Biskupiej Górki i Starego Chełmu oraz Oruni.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Dofinansowanie unijne pomoże nam zrewitalizować kolejne cztery obszary naszego miasta – podkreśla prezydent Paweł Adamowicz. – Jednak sukces zaplanowanych działań w dużej mierze będzie zależeć od zaangażowania lokalnych społeczności. W projekty zostanie włączonych w sumie ponad 120 wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz 7 organizacji pozarządowych, a mieszkańcy obszarów rewitalizowanych wezmą udział w różnego rodzaju zajęciach aktywizacyjnych. Rewitalizacja społeczna jest jednym najważniejszym aspektów całego projektu.

Nowe place zabaw, chodniki, infrastruktura, elewacje

W najbliższym czasie obszary rewitalizacji czekają zatem duże zmiany. Rewitalizacja to także remonty i zagospodarowanie przestrzeni publicznych. W ramach dofinansowanych projektów zostaną zmodernizowane lokale przeznaczone na działalność organizacji pozarządowych: 8 lokali zostanie wyremontowanych, a 1 wybudowany. Będą też remontowane drogi, chodniki, infrastruktura podziemna oraz części wspólne kamienic. Remonty obejmą blisko 120 budynków wspólnot mieszkaniowych oraz 52 komunalne. Zostaną też zagospodarowane tereny zielone – skwery, parki, zieleńce; powstaną nowe place zabaw.

 

Fot. Kazimierz Netka

Mapy działań uzupełniane na bieżąco

Biuro Rozwoju Gdańska dla każdego z czterech obszarów rewitalizacji opracowało specjalną mapę. Obecnie na każdej z nich zostały zaznaczone miejsca objęte projektami. W miarę postępu prac mapy będą sukcesywnie uzupełniane o informacje dotyczące kolejnych działań – dla wszystkich zainteresowanych procesem rewitalizacji prowadzonym na czterech obszarach. Regularnie uzupełniane dane pozwolą mieszkańcom na bieżące śledzenie procesu, który rozpoczął się z dniem podpisania umów. Zapraszamy do zapoznania się z lokalizacjami konkretnych działań. Mapy oraz wszystkie informacje na temat rewitalizacji znajdziemy tutaj: http://www.brg.gda.pl/rewitalizacja – zachęca Dariusz Wołodźko – inspektor w Referacie Prasowym Kancelarii Prezydenta Gdańska.

Co, gdzie, kiedy i dla kogo?

Jak wynika z wiadomości przekazanych nam przez Urząd Marszałkowski Województwa pomorskiego, W Gdańsku na obszarze Dolnego Miasta i Placu Wałowego ze Starym Przedmieściem na walkę z ubóstwem oraz wsparcie społeczności zamieszkujących obszar zdegradowany przeznaczone zostanie prawie 23,8 mln zł. Tytuł projektu brzmi: „Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze starym Przedmieściem w Gdańsku – kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy”. Projekt będzie realizowany od stycznia 2019 roku do grudnia 2020 roku.

Przedmiotem projektu jest: utworzenie nowych miejsc w istniejącej placówce wsparcia dziennego oraz rozszerzenie zakresu udzielanego wsparcia dla młodych osób w wieku 11-18 lat, pochodzących z rodzin wieloproblemowych, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, doświadczających problemów opiekuńczo-wychowawczych. Miejsce realizacji działań społecznych: ul. Królikarnia 13. Kolejne zadanie: prowadzenie zajęć edukacyjnych i profilaktycznych m.in. matematycznych, informatycznych, językowych, psychokorekcyjnych, socjoterapeutycznych. Uwzględniono też wsparcie rodzin z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi w Centrum Wsparcia i Terapii Rodziny (psychoterapia, trening umiejętności społecznych, interwencja kryzysowa). Miejsce realizacji działań społecznych: ul. Radna 3/2. Liczba uczestników: 75 osób z obszaru rewitalizowanego. Dotacja pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Fot. Kazimierz Netka

W ramach projektu: „Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku”, realizowanego od stycznia 2018 roku do grudnia 2022 roku przewidziana jest też rewitalizacja podobszaru Dolne Miasto, Plac Wałowy wraz ze Starym Przedmieściem. Prace obejmują m.in.: stworzenie Placówki Wsparcia Dziennego w budynku przy ul. Królikarnia 13 oraz Centrum Wsparcia i Terapii Rodziny w lokalu przy ul. Radna 3/2; zagospodarowanie terenu Placu Wałowego; zagospodarowanie terenu Opływu Motławy wraz z bastionami; przebudowę dróg na odcinku ok. 2,17 km wraz z przebudową/ rozbudową infrastruktury podziemnej; remont elementów wspólnych budynków mieszkalnych oraz zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia (zadanie obejmuje 31 wspólnot mieszkaniowych, 1 spółdzielnię mieszkaniową oraz 12 budynków komunalnych).

Dodatkowo, w instrumencie elastyczności planuje się działania integrujące lokalną społeczność. Zaplanowane w ramach projektu zintegrowanego działania obejmują teren o powierzchni ok. 87 ha zamieszkały przez ok. 8 409 osób. Dotacja unijna pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W Gdańsku na obszarze Orunia na walkę z ubóstwem oraz wsparcie społeczności zamieszkującej obszar zdegradowany przeznaczone zostanie ponad 22,7 mln zł. Projekt „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku – kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy” będzie realizowany od stycznia 2019 roku do grudnia 2021 roku. Oto zamierzenia: rozszerzenie wsparcia w istniejącej placówce wsparcia dziennego – miejsce realizacji działań społecznych: ul. Gościnna 14; wsparcie psychologicznopedagogiczne, rozwój i wzmocnienie kompetencji w obszarze: umiejętności uczenia się i zdobywania nowych doświadczeń, zaangażowania społecznego i obywatelskiego w szczególności w życie własnej społeczności lokalnej, inicjatywności, przedsiębiorczości i zaradności dnia codziennego; usługi społeczne o charakterze profilaktycznym realizowane metodą pracy podwórkowej, miejsce realizacji: Kontenerownia na zapleczu budynku Gościnna 4. Liczba uczestników: 60 osób z obszaru rewitalizowanego. Dotacja pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Fot. Kazimierz Netka

Projekt „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku” będzie realizowany od stycznia 2018 roku do grudnia 2022 roku. Jego przedmiotem jest rewitalizacja podobszaru Orunia. Prace obejmują m.in.: remont budynków przeznaczonych do pełnienia nowych funkcji społecznych: przy ul. Gościnnej 4 oraz budynek dawnego Ratusza przy ul. Gościnnej 1; utworzenie Placówki Wsparcia Podwórkowego przy ul. Gościnnej 4; przebudowę dróg na odcinku ok. 0,27 km wraz z przebudową / rozbudową infrastruktury podziemnej; urządzenie przestrzeni publicznych (teren Rynku Oruńskiego) i zagospodarowanie terenów zieleni (skwer przy ul. Gościnnej, park przy ul. Związkowej); remont elementów wspólnych budynków mieszkalnych oraz zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia (zadanie obejmuje 20 wspólnot mieszkaniowych, 1 spółdzielnię mieszkaniową oraz 12 budynków komunalnych). Dodatkowo, w instrumencie elastyczności planuje się działania integrujące lokalną społeczność. Zaplanowane w ramach projektu zintegrowanego działania obejmują teren o powierzchni ok. 145 ha zamieszkały przez ok. 10 110 osób. Przedsięwzięcie to dotowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W Gdańsku na obszarze Biskupiej Górki i Starego Chełmu na walkę z ubóstwem oraz wsparcie społeczności zamieszkującej obszar zdegradowany przeznaczone zostanie prawie 28,7 mln zł. Przedsięwzięcie „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku – kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy” będzie realizowane od stycznia 2019 roku do grudnia 2020 roku. Przedmiotem tego projektu jest: wsparcie i zajęcia usprawniające dla niesamodzielnych seniorów w Centrum Wsparcia Seniora; miejsce realizacji: Biskupia 4; zapewnienie częściowej dziennej pomocy osobom niesamodzielnym, trening pamięci – rehabilitacja pamięci, podtrzymanie funkcji językowych oraz orientacji; wsparcie rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi w Centrum Wsparcia Rodziny; miejsce realizacji: Buczka 16; wsparcie specjalistyczne – m.in. konsultacje psychiatryczne, psychologiczne, terapeutyczne, pedagogiczne; trening umiejętności społecznych – kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie i rodzinie, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z emocjami. Liczba uczestników: 60 osób z obszaru rewitalizowanego. Wsparcie daje Europejski Fundusz Społeczny.

„Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku” będzie realizowany od stycznia 2018 roku do grudnia 2022 roku. Prace obejmują m.in.: remont budynków przeznaczonych do pełnienia nowych funkcji społecznych: przy ul. Buczka 16 oraz przy ul. Biskupia 4; urządzenie przestrzeni publicznych i zagospodarowanie terenów zieleni: przy ul. Biskupiej i przy ul. Buczka; przebudowę dróg na odcinku ok. 1,58 km wraz z przebudową/ rozbudową infrastruktury podziemnej; remont elementów wspólnych budynków mieszkalnych oraz zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia (zadanie obejmuje 38 wspólnot mieszkaniowych oraz 13 budynków komunalnych).

Dodatkowo, w instrumencie elastyczności planuje się działania integrujące lokalną społeczność. Zaplanowane w ramach projektu zintegrowanego działania obejmują teren o powierzchni ok. 105 ha zamieszkały przez ok. 6 015 osób. Wsparcie pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Fot. Kazimierz Netka

W Gdańsku na obszarze Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście na walkę z ubóstwem oraz wsparcie społeczności zamieszkującej obszar zdegradowany przeznaczone zostanie ponad 23,3 mln zł. „Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku – kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy” – to projekt, który będzie realizowany od stycznia 2019 roku do grudnia 2020 roku. Obejmuje: prowadzenie Centrum Wsparcia Rodzin – zajęcia dla rodzin dysfunkcyjnych, m.in. socjoterapia, rozwój niemowlęcia i małego dziecka, komunikacja interpersonalna, planowanie budżetu domowego, terapia, fizjoterapia, umuzykalnianie dzieci; utworzenie Podwórkowej Placówki Wsparcia Dziennego – rozwijanie i wzmocnienie kompetencji w obszarze: umiejętności uczenia się i zdobywania nowych doświadczeń, zaangażowania społecznego, inicjatywności, przedsiębiorczości i zaradności. Liczba uczestników: 52 osoby z obszaru rewitalizowanego. Projekt dotuje Europejski Fundusz Społeczny.

Projekt Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku” będzie realizowany od stycznia 2018 roku do grudnia 2022 roku. Oto jego zasięg: podobszar Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście. Prace obejmują m.in.: adaptację lokalu na działania społeczne przy ul. Na Zaspę 53; utworzenie Klubu Aktywnego Mieszkańca w budynku przy ul. Floriańskiej 2; urządzenie przestrzeni publicznych (plac w rejonie ul. Starowiślana i ul. Wyzwolenia); zagospodarowanie parku na Szańcu Zachodnim; przebudowę dróg na odcinku ok. 0,8 km wraz z przebudową/ rozbudową infrastruktury podziemnej; remont elementów wspólnych budynków mieszkalnych oraz zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia (zadanie obejmuje 36 wspólnot mieszkaniowych oraz 15 budynków komunalnych). Dodatkowo, w instrumencie elastyczności planuje się działania integrujące lokalną społeczność. Zaplanowane w ramach projektu zintegrowanego działania obejmują teren o powierzchni ok. 165 ha zamieszkały przez ok. 10 427 osób. Dotacja jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W projekty realizowane przez Gminę Miasta Gdańska na czterech podobszarach zaangażowano łącznie 125 wspólnot mieszkaniowych i 1 spółdzielnię mieszkaniową. Wsparciem objęte zostaną także 52 budynki komunalne. Całkowita wartość projektów: 98 516 901,99 PLN. Łączne dofinansowanie projektów: 76 290 623,47 PLN – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Przyszłość dawnego Gimnazjum Polskiego

 

Fot. Kazimierz Netka

Niedaleko Placu Wałowego znajduje się niezwykły gmach: siedziba przedwojennego Gimnazjum Polskiego Macierzy Szkolnej, z czasów Wolnego Miasta Gdańska, przy ul. Augustyńskiego 1. Kiedyś w gmachu byłego Gimnazjum Polskiego mieściło się CKUME – Centrum Kształcenia Ustawicznego Mechaników i Elektryków, a także Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1. Teraz ten historyczny budynek jest rewaloryzowany – przystosowywany do potrzeb administracji – samorządu województwa.
Późną jesienią tego roku powinniśmy zakończyć rewaloryzować ten budynek dawnego CKUME, wcześniej siedziby znakomitej szkoły polskiej w czasach Wolnego Miasta Gdańska, kształcącej nie tylko Polaków, ale w której się mówiło w języku polskim – mówi Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego. – To bardzo ważny obiekt, ważny budynek; dostaliśmy zgodę Komisji Europejskiej na wykorzystanie części środków europejskich na jego rewaloryzację. To zgoda w sumie na około 18 mln złotych, czyli 85 procent kosztów realizacji inwestycji. Na szczęście Komisja Europejska zgodziła się na realizację takich wydatków, pod warunkiem, że tam przeniesione zostaną departamenty Urzędu Marszałkowskiego obsługujące Regionalny Program Operacyjny, a więc „szuflady” z pieniędzmi europejskimi. Doszliśmy do tego w toku bardzo trudnych negocjacji, ponieważ Komisja Europejska wcześniej nie wyrażała zgody, by środki europejskie przeznaczano na administrację i ograniczała takie projekty, ale to jest wyjątkowy obiekt dla kultury, dla polskości Gdańska. Ma więc kapitalne znaczenie.

Ja się z tego bardzo cieszę, bo tutaj w obrębie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego powstaje w istocie bardzo ważne centrum administracyjne, obejmujące: Urząd Skarbowy, biurowiec, który powstał na ternie Unimoru, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, a teraz kolejny budynek, który będzie służyć administracji. To jest ważne, że w pobliżu dzielnicy, o której często się mówi, że jest zaniedbana, powstaje też centrum administracyjne.

Nie zdecydowaliśmy o tym, czy tam będzie miał siedzibę ma marszałek czy też zarząd województwa – dodaje marszałek Mieczysław Struk. – Pragnę podkreślić – a wiem, że gdańszczanie się tym bardzo interesują – to że w odrestaurowanym gmachu powstanie Izba Pamięci Macierzy Szkolnej, która przed druga wojną światową była ostoją polskości w dość niemieckim Gdańsku. Trwają prace nad urządzeniem tej wystawy. Największą salę przeznaczmy na ten właśnie cel, a ponieważ będzie odwiedzać urząd wiele osób, nie tylko z Gdańska, będzie to dobra okazja, żeby wypromować Macierz Szkolną, tak jak powiedziałem, noszącą pierwiastek polski w Wolnym Mieście Gdańsku.

Zostaną odtworzone malowidła, które istniały w tym przedwojennym Gimnazjum Polskim Hitlerowcy zniszczyli je bowiem, po wejściu wojsk niemieckich do Gdańska. Na podstawie ilustracji przedwojennych chcemy zrewaloryzować ten obiekt, pamiętając o tych salach.

 

Fot. Kazimierz Netka

Przy budynku powstaje olbrzymi parking i chcemy, by służył on interesantom Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego – powiedział Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *