W 2021 roku na Zatoce Gdańskiej ma powstać polski pływający gazoport. Będziemy mogli przyjmować więcej paliwa gazowego spoza Rosji.

Na mapie: Przebieg gazociągów, usytuowanie gazoportu na Zatoce Gdańskiej, a na lądzie: magazynów pod ziemią w złożach soli kamiennej. Źródła mapy: PGNiG; Gaz System.

To już niemal pewne! Zdecydowaliśmy się na przygotowania do zbudowania pływającego gazoportu na Zatoce Gdańskiej! Będzie to również miejsce tankowania paliwa silnikowego dla statków wykorzystujących do napędu gaz zamiast olejów. Potwierdzeniem tego jest informacja, którą otrzymaliśmy z Gaz System.

Polska stanie się jeszcze bardziej niezależna od dostaw paliwa ze wschodu.

Wzrośnie zapotrzebowanie na przestrzeń dna morskiego dla morskiej infrastruktury przesyłowej (kable i rurociągi), co oznacza konieczność uporządkowania przestrzennego ich rozwoju w tym planie – mówiły Magdalena Matczak z Instytutu Morskiego w Gdańsku oraz Iwona Psuty z Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni, podczas pierwszego ogólnokrajowego spotkania konsultacyjnego dotyczącego „Projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200 000”. To było 8 marca 2017 roku w Europejskim Centrum Solidarności. Tam Panie Autorki przedstawiły prezentację pt. „Zebrane dane i analiza uwarunkowań”.

Źródła ilustracji: Magdalena Matczak z Instytutu Morskiego w Gdańsku oraz Iwona Psuty z Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni; Urząd Morski w Gdyni.

W dokumentacji projektowej wyraźnie widać duże zagęszczenie różnych instalacji, szlaków komunikacyjnych, obszarów „zakazanych” itp. obiektów powierzchniowych i liniowych na Zatoce Gdańskiej. W tym gąszczu urządzeń, terenów już zajętych albo zarezerwowanych, planiści morscy przewidzieli w projekcie miejsce na zapowiadany już dawno pływający gazoport. Wskazali też miejsce na podmorskie rurociągi łączące go – ten pływający gazoport czyli boję do rozładunku statków gazowców – z odbiornikami i magazynami na lądzie.
FSRU – tak w skrócie brzmi nazwa owego pływającego gazoportu. FSRU to skrót angielskiego określenia: Floating Storage Regasification Unit, a po polski znaczy to: Jednostka regazyfikacji zasobów pływających).
Źródło ilustracji: Urząd Morski w Gdyni.

– Kolejny krok w stronę terminalu FSRU w Zatoce Gdańskiej. GAZ-SYSTEM zakończył postępowanie na wybór wykonawcy Studium Wykonalności terminalu FSRU wraz z pracami przygotowawczymi – poinformował nas w poniedziałek, 27 marca 2017 roku, Tomasz Pietrasieński, rzecznik prasowy przedsiębiorstwa: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. – Do końca roku poznamy jego wyniki.
Studium Wykonalności FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit) obejmuje swoim zakresem przygotowanie do realizacji inwestycji pozwalającej na dostawy skroplonego gazu ziemnego do Polski w wielkości od 4,1 nawet do 8,2 mld metrów sześciennych. Analizowana jednostka, poza usługą podstawową polegającą na dostarczaniu gazu ziemnego po regazyfikacji do krajowej sieci przesyłowej, świadczyć może również m.in. usługi przeładunku i bunkrowania, tzn. „tankowania” statków napędzanych LNG. Jako potencjalną lokalizację terminalu wskazano rejon Zatoki Gdańskiej.
8 marca 2017 r. GAZ-SYSTEM zakończył prace komisji nad weryfikacją zgodności złożonych ofert z wymaganiami opisanymi w SIWZ oraz przekazał informację o wyborze wykonawcy. Zgodnie z regulaminem, podmioty uczestniczące w postępowaniu mogły składać ewentualne odwołania do 21 marca br. Trwają intensywne prace nad finalizacją postępowania – intencją zamawiającego jest zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą jeszcze w marcu – informuje Tomasz Pietrasieński, rzecznik prasowy spółki Gaz-System.
W postępowaniu udział wzięło osiem podmiotów. Pozwoliło to zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej oferty cenowej, po spełnieniu bardzo restrykcyjnych wymogów odnośnie zarówno doświadczenia w realizacji tego typu projektów, jak i wykazania odpowiednich kwalifikacji kadry ekspertów nadzorujących poszczególne etapy prac nad dokumentem.
Zakończenie prac i odbiór Studium Wykonalności przewidziano na listopad 2017 r. W przypadku podjęcia przez GAZ-SYSTEM pozytywnej decyzji inwestycyjnej, rozpoczęcie działalności operacyjnej FSRU planowane jest na pierwszą połowę 2021 r.
Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wraz z niezbędną rozbudową sieci to blisko 3 mld złotych.
Po uruchomieniu terminalu LNG w Świnoujściu zaobserwowano bardzo pozytywną reakcję rynku konsumującego z roku na rok coraz większe ilości gazu ziemnego – również w postaci LNG.

Na ilustracji: Przebieg gazociągu podmorskiego – slajd pokazany w Gdańsku 6 lutego 2017 roku, podczas przedstawiania planów inwestycyjnych Polskiej Spółki Gazownictwa – krajowego operatora systemu dystrybucyjnego. Fot. Kazimierz Netka.

LNG (ang. liquefied natural gas, LNG) − to upłynniony (skroplony) gaz ziemny czyli naturalny, którego dominującym składnikiem jest metan – czytamy na stronie internetowej http://odolanow.pgnig.pl/produkty/skroplony-gaz-ziemny-lng. Gaz, by stał się LNG, poddawany jest skropleniu, bo dzięki temu można ponad 600-krotnie zmniejszyć objętość metanu, wprowadzając tę substancję ze stanu lotnego w ciekły. Jest to bardzo korzystne z punktu widzenia ekonomiki transportu i magazynowania. Gaz ziemny w ciekłym stanie skupienia ma temperaturę poniżej – 162 °C (temperatura wrzenia metanu, głównego składnika LNG).
Gaz skroplony jest już teraz dostarczany do Polski statkami, do terminalu LNG w Świnoujściu.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. GAZ-SYSTEM S.A. jest też właścicielem spółki Polskie LNG S.A., która została powołana do budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu. W ramach programu inwestycyjnego 2015 – 2025 GAZ-SYSTEM S.A. planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą, Słowacją i Czechami, wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego. W latach 2009 – 2015 GAZ-SYSTEM S.A. zrealizował plan inwestycyjny polegający na budowie ponad 1200 km nowych gazociągów przesyłowych w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Inwestycje zrealizowane przez spółkę oraz usługa fizycznego i wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na znaczne zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni.
Źródło ilustracji: Urząd Morski w Gdyni.

Po regazyfikacji, LNG będzie przekazywany z morza do magazynów podziemnych w gminie Kosakowo. Tam, około 1 km pod ziemią, w pokładach soli kamiennej, wypłukano kilka kawern. W nich ma być gromadzony gaz ze statków rozładowywanych na Zatoce Gdańskiej. Mieszkańcy Kosakowa obawiają się, że w kawernach może być przechowywany nie tylko gaz, ale też odpady radioaktywne – powiedział nam Marcin Buchna prezes Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturowego „Nasza Ziemia”. Gaz-System takim pogłoskom zaprzecza.
Planowane na Zatoce Gdańskiej urządzenia FSRU – Jednostki regazyfikacji zasobów pływających LNG (czyli przywożonych statkami) – będa połączone podmorskim rurociagiem także z Grupą LOTOS – na południowym brzegu Zatoki Gdańskiej.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *