W Gdańsku trwa dyskusja o etyce dziennikarzy. Zainaugurowano tę debatę 12 października 2017 roku, w Europejskim Centrum Solidarności. Uczestniczy w niej kilkaset osób, przybyłych na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Media-Biznes-Kultura. Pomorze 2017. O mediach i ich roli w społeczeństwie, kulturze i polityce”.

Na zdjęciu: Uczestnicy konferencji. Fot. Kazimierz Netka.

W Gdańsku rozpoczęła się naukowa dyskusja o etyce dziennikarzy – tych ludzi, którzy mają prawo (albo im się wydaje, że mają takie prawo) do informowania; do oceniania zachowań swych bliźnich, do rozliczania innych osób z tego, czy postępują etycznie… Po pierwszym dniu konferencji, można powiedzieć, że jej owoce, publikacje pokonferencyjne, będą niezwykle cenne, wręcz rewolucyjne…

Coraz bardziej pogrążamy się w postprawdzie i ulegamy manipulacji. Naukowcy biją na alarm. Wskazują winnych; nie tylko polityków, ale również dziennikarzy.

Przybyłych powitał, w imieniu prof. Jerzego Gwizdały – rektora Uniwersytetu Gdańskiego i swoim własnym, prof. Arnold Kłonczyński – prorektor Uniwersytetu Gdańskiego ds. studenckich. Pan rektor podkreślił, że Gdańsk był miejscem różnego rodzaju rewolucji, też politycznej, czego dowodem jest budynek, w którym konferencję zainaugurowano.

– Mam nadzieję, że państwa konferencja będzie rodzajem intelektualnej rewolucji. Zmierzycie się z nowymi obszarami badawczymi, z nowymi polami, które zostały wyznaczone dla kolejnych pokoleń badawczych mediów, biznesu i kultury – powiedział prof. Arnold Kłonczyński.

– Media to jeden z głównych, szczególnie dla młodego pokolenia, wzorców, taki drogowskaz postępowania – zwróciła uwagę prof. Małgorzata Lipowska – prodziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. W związku z tym poszerzenie tematu: media, biznes, kultura jest niesamowicie istotne z perspektywy socjologii i psychologii. Życzmy sobie, by słowa: kultura, było w mediach jak najwięcej. Gratuluję tak szerokiego tematu i życzę, żeby uzgodnień naukowych, praktycznych było podczas konferencji jak najwięcej.

– Postprawda i postpolityka zdominowały nasz horyzont myślenia – mówił Jacek Kołtan – zastępca dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności, witając gości przybyłych na konferencję. Jesteśmy w świecie postspołecznym. Mam nadzieję, że to miejsce, Europejskie Centrum Solidarności, zainspiruje państwa do badan naukowych nad ta problematyką.

Moderatorką pierwszej sesji plenarnej była red. Alina Kietrys z Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Wykład na temat: Etyczność komunikacji a jakość kultury wygłosiła prof. dr hab. Jadwiga Puzynina z Polskiej Akademii Nauk. Etyczny wymiar dziennikarstwa poważnego przedstawiła w swym wykładzie prof. dr hab. Iwona Hofman z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Z ust obydwu pań padło wiele słów niezbyt pochlebnych dla współczesnego dziennikarstwa. Niewielu reprezentantów tego zawodu, zatrudnionych w pomorskich gazetach, przysłuchiwało się tym wykładom. Można liczyć, że ci, którzy pragną zostać dziennikarzami, wezmą sobie do serca to, co usłyszeli. Studenci dziennikarstwa stawili się licznie. I dobrze, może im uda się podreperować reputację dziennikarstwa, które doprowadziło do tego, że mówi się już o postprawdzie, postpolityce, manipulacji. Poruszono tę problematykę podczas sesji plenarnej. Oto najważniejsze przykłady: „Manipulacja medialna w erze postpolityki. Doświadczenia polskie” – wykład, który wygłosiła prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas z Uniwersytetu Jagiellońskiego; „Medialny świat postprawdy w świetle etyczności”, a mówił o tym świecie ks. prof. UPJPII dr hab. Michał Drożdż z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; „Potencjał informacyjny rafinacji Big Data. Biznes i Media” – problem który zaprezentował prof. dr hab. Włodzimierz Gogołek z Uniwersytetu Warszawskiego; „Prawo autorskie a dozwolony użytek. Zasady etyki w działalności gospodarczej” przybliżyli zebranym prof. dr hab. Jacek Sobczak z Uniwersytetu SWPS w Warszawie) i dr Ksenia Kakareko z Uniwersytetu Warszawskiego.

Okazja do poznania najważniejszych zasad zawodu dziennikarza była niezwykła i nie należało jej marnować. Chociażby dlatego, że można było się dowiedzieć, iż podstawowa zasada dziennikarstwa to nie jest ta, której autorstwo przypisywane jest reżyserowi Alfredowi Hitchcockowi: najpierw jest trzęsienie Ziemi, a potem napięcie (w artykule, audycji radiowej, telewizyjnej itp.) powoli rośnie. Otóż pierwsze przykazanie dla dziennikarzy brzmi: nie judź, drugie: nie krzywdź – mówiła prof. dr hab. Iwona Hofman, przytaczając te zasady za prof. Magdaleną Środą.

W czwartek, 12 października, pierwszego dnia konferencji, odbył się też panel dyskusyjny z udziałem ekspertów, praktyków i dziennikarzy pt. „Spokojnie, to tylko… media. Kryzys komunikacyjny w organizacjach”. Skąd taki temat? Bo kryzys komunikacyjny może dziś wywołać tak wiele czynników, że coraz częściej mówi się o kryzysie permanentnym i to zarówno instytucjach publicznych, jak i przedsiębiorstwach, małych firmach czy organizacjach pozarządowych. Umiejętność radzenia sobie z kryzysem na poziomie zarządczym, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej jest warunkiem funkcjonowania organizacji w otoczeniu rynkowym, a często także przetrwania i sukcesu.

W tym roku uczestnicy panelu zajęli się kryzysem komunikacyjnym w organizacjach – przede wszystkim w aspekcie ich współpracy z mediami i roli specjalistów public relations, rzeczników prasowych w komunikacji kryzysowej. Do dyskusji zaproszeni zostali eksperci, zajmujący się w praktyce strategiami kryzysowymi – Martyna Węgrzyn, kierownik działu Komunikacji Zewnętrznej, Wizerunku i Eventów na Polskę i Kraje Bałtyckie w Danone, Magdalena Skorupka-Kaczmarek rzecznik prasowy Prezydenta Miasta Gdańska, Adam Łaszyn, ekspert public relations, Mikołaj Chrzan redaktor naczelny „Gazety Wyborczej Trójmiasto”, Maciej Goniszewski dziennikarz i kierownik Radia Uniwersytetu Gdańskiego MORS, Waldemar Zbytek wiceprezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz członek zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości. Wprowadzenie – dr hab. Monika Przybysz, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, specjalista public relations, zarządzania kryzysowego, reklamy i marketingu medialnego, medioznawca.

Część warsztatową, zatytułowaną „Zrozumieć kryzys – klucz do powstrzymania wizerunkowej katastrofy, poprowadzi Adam Łaszyn – ekspert public relations, doradca wielu polskich firm i instytucji, strateg kampanii antykryzysowych. Do debaty i zajęć warsztatowych zaproszono specjalistów PR, szczególnie rzeczników prasowych instytucji publicznych, przedsiębiorstw, firm, organizacji pozarządowych, naukowców, studentów i uczestników Konferencji. Debatę poprowadziła dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego, adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych UG.

Tyle na początek konferencji. Zakres jej programu przedstawiła nam w zarysie dr Beata Czechowska-Derkacz – rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego, członek Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich Prom, adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych UG. Jak wynika z informacji, przekazanych nam przez dr Beatę Czechowską-Derkacz, podczas wspomnianej konferencji naukowcy, ludzie mediów, kultury, biznesu, specjaliści PR, studenci i doktoranci będą rozmawiać o roli mediów w społeczeństwie, kulturze i polityce oraz o etyce słowa w życiu publicznym. W programie są sesje naukowe połączone z dyskusją, dwa otwarte panele dyskusyjne z udziałem ekspertów i praktyków: na temat etyki i standardów prowadzenia odpowiedzialnego biznesu oraz kryzysu komunikacyjnego w organizacjach, a także praktyczny warsztat dotyczący sytuacji kryzysowych, spotkanie studentów z dziennikarzem – gościem specjalnym konferencji oraz panele studentów i doktorantów.

W programie konferencji przewidziano także obrady naukowców w czterech sekcjach tematycznych (etyka słowa w życiu publicznym, media a rynek, media w społeczeństwie i kulturze oraz media w polityce), panele naukowe dla studentów i doktorantów, w czasie których młodzi badacze będą mówić między innymi o manipulacji w mediach, nowych mediach i ich wpływie na życie społeczne oraz etyce dziennikarskiej.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Media-Biznes-Kultura. Pomorze 2017, organizowana jest co dwa lata przez Uniwersytet Gdański. To cykliczne spotkania naukowców, ludzi mediów, kultury, przedstawicieli biznesu, specjalistów PR, studentów i doktorantów. Tegoroczna, piąta edycja, jest poświęcona problematyce mediów, ich związkom, przemianom oraz oddziaływaniu na biznes, język, kulturę i społeczeństwo. Wielość i różnorodność spojrzeń na funkcję mediów sprawia, że Konferencja jest forum wymiany doświadczeń, opinii i poglądów w bardzo wielu obszarach związanych z mediami.

13 października, drugiego dnia konferencji, w godz. 12.15-13.45 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się spotkanie studentów z Dorotą Karaś, dziennikarką „Gazety Wyborczej Trójmiasto”, która współpracuje także z „Wysokim Obcasami” i „Dużym Formatem”, poświęcone warsztatowi pracy reportera.

Tego samego dnia, o godz. 15.00 w holu Wydziału Nauk Społecznych UG, odbędzie się wernisaż wystawy fotograficznej, zatytułowanej PhotoArea II. Składają się na nią zarówno fotografie pochodzące z realizacji dyplomowych stopnia magisterskiego, jak i prace studenckie, zrealizowane na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w ramach specjalności fotograficznej.

W ramach konferencji odbywać się będą także obrady naukowców w czterech sekcjach tematycznych (etyka słowa w życiu publicznym, media a rynek, media w społeczeństwie i kulturze oraz media w polityce), panele naukowe dla studentów i doktorantów, w czasie których młodzi badacze będą mówić między innymi o manipulacji w mediach, nowych mediach i ich wpływie na życie społeczne oraz etyce dziennikarskiej.

Jak już wspomnieliśmy, Konferencja została zorganizowana przez Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek studiów: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. Współorganizatorzy to: Europejskie Centrum Solidarności, Zespół Etyki Słowa przy Radzie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. Patronat Honorowy nad tym spotkaniem sprawują: JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, profesor nadzwyczajny, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, Patronami Honorowymi Paneli Dyskusyjnych są: Polskie Stowarzyszenie Public Relations, Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „Prom”, Odpowiedzialny Biznes.pl, Partnerzy to: Centrum Edukacji KIBR, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, SentiOne, Starter.

Konferencję wspierają: Martis Consulting, Olivia Business Centre, Study in Gdańsk, Wydawnictwo Novae Res, Pracodawcy Pomorza, Studio 102 – wynika z informacji, które przekazała nam reprezentantka organizatorów konferencji, dr Beata Czechowska-Derkacz – rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego, członek Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich Prom, adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *