Wojewoda pomorski, Dariusz Drelich, objął funkcję przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Obowiązki te przejął z rąk Krzysztofa Dośli – przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ”Solidarność” w Gdańsku. Podczas posiedzenia WRDS przyjęto plan pracy Rady na 2018 rok.

Na zdjęciu, od lewej: Krzysztof Dośla; Dariusz Drelich (po przejęciu przewodnictwa WRDS); Mieczysław Struk; Stanisław Taube. Fot. Kazimierz Netka.

Najważniejsze zadania na 2018 rok

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego (WRDS) w Gdańsku zakończyła swój drugi rok działalności. Przejęła zadania zlikwidowanych mocą ustawy wojewódzkich komisji dialogu społecznego. Pierwszym przewodniczącym WRDS był reprezentant strony samorządowej: Mieczysław Struk – marszałek województwa. Po nim, przez mijający niemal cały bieżący rok funkcję tę sprawował Krzysztof Dośla – przedstawiciel strony pracowników – przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ Solidarność.

Przewodniczący Krzysztof Dośla, kończąc swój okres przewodnictwa w pomorskiej WRDS, podsumował 19 grudnia 2017 roku, dokonania. Odbyło się 10 plenarnych posiedzeń WRDS, 17 spotkań prezydiów WRDS, 23 posiedzenia zespołów roboczych. Rada przyjęła 23 opinie i stanowiska.

Nie wszystko zdołano, z planowanych zamierzeń, zrealizować – mówił przewodniczący Krzysztof Dośla. Nie udało się częściej organizować obrad WRDS poza siedzibami Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego. Kilka posiedzeń odbyły się gdzie indziej: w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i w Szybkiej Kolei Miejskiej i w Kwidzynie. Nie udało się odwiedzić Słupska i południa województwa – na przykład zwołać posiedzenie plenarne w Starogardzie Gdańskim lub w Chojnicach.

Nie uzgodniono terminu spotkania WRDS z Radą Rektorów Województwa Pomorskiego i z reprezentantami rządu: Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, a chodziło o uzyskanie informacji, dotyczących rozwoju kolei oraz dróg w Pomorskiem.

Krzysztof Dośla przypomniał też, ze odbyło się jedno posiedzenie zespołu roboczego WRDS do spraw bezpieczeństwa. Oby trzeba był zwoływać jak najmniej posiedzeń tego zespołu – powiedział.

Przewodniczący Krzysztof Dośla podziękował Włodzimierzowi Szordykowskiemu – sekretarzowi WRDS w Gdańsku i Małgorzacie Gołębiewskiej – szefowej Biura pomorskiej WRDS – za zaangażowanie i profesjonalizm.

Ocenę pracy Krzysztofa Dośli przedstawili przewodniczący zespołów roboczych WRDS. Zarówno Franciszek Potulski – szef zespołu roboczego ds. społecznych jak i Mirosław Czapiewski – szef zespołu roboczego ds. gospodarczych i Zbigniew Canowiecki – szef zespołu roboczego ds. ochrony zdrowia, wyrazili wysokie uznanie dla dokonań przewodniczącego Krzysztofa Dośli i podziękowali mu za osiągnięcia. Franciszek Potulski wręczył upominki, symbolizujące inteligencję i głupotę. Wszystkim uczestnikom spotkania podarował dwutomową publikację: „2×100 zadań maturalnych z matematyki z rozwiązaniami”.

Potem, przewodniczący Krzysztof Dośla, przekazując kierownictwo w Radzie wojewodzie pomorskiemu, złożył życzenia świąteczne i noworoczne.

Wojewoda Dariusz Drelich, przejmując przewodnictwo w Radzie jako przedstawiciel strony rządowej, przypomniał, że głównym celem Rady Dialogu Społecznego jest doprowadzić do tego, by stanowiska były do przyjęcia przez każdą ze stron, To się do tej pory udawało, mimo że nie wszyscy mieli ten sam punkt widzenia, co jest normalne, bo niepotrzebna byłaby rada, gdybyśmy mieli jednakowe poglądy na dany problem od początku. Dlatego, jak też będę starał się dorównać poprzednim przewodniczącym Rady: panu marszałkowi i panu przewodniczącemu, by nie prowadzić do sporów, a raczej te spory zażegnywać. Jesteśmy jedną z intensywniej pracujących rad dialogu społecznego jeśli chodzi o rady wojewódzkie – powiedział wojewoda Dariusz Drelich. I pod względem poruszanych tematów i pracy zespołów, mimo ze mamy obowiązki zawodowe w innej pracy, a tematy, którymi Rada się zajmuje są zawsze bieżące i aktualne. To ważne, by stanowiska Rady jak najszerzej prezentować w mediach, by było jak najwięcej informacji na ten temat – podkreślił wojewoda pomorski Dariusz Drelich, zaraz po objęciu stanowiska przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku.

WRDS w Gdańsku, już pod nowym przewodnictwem, przyjęła plan pracy na 2018 rok.

Oto problemy, którymi członkowie pomorskiej WRDS będą zajmować się od stycznia do czerwca włącznie: Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych w systemie oświaty w Polsce. Orzecznictwo poradni pedagogiczno – psychologicznych – kształcenie zawodowe; Zmiany w statusie zawodowym nauczycieli i finansowanie zadań oświatowych; Problematyka transportu publicznego w regionie; Konsekwencje wynikające z planowanych zmian w zakresie szkolnictwa wyższego oraz ich wpływ na funkcjonowanie pomorskich uczelni;

Zagrożenie cyberterroryzmem – wpływ na funkcjonowanie infrastruktury gospodarczej regionu; Sytuacja w pomorskich szpitalnych oddziałach ratunkowych i problemy z lekarzami – rezydentami; Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach związanych z użyciem przemocy i zagrożeń terrorystycznych; Płace w oświacie. Podwyżki na 2018 rok i kolejne lata; Sport od szkoły do mistrzostwa – na przykładzie gry w koszykówkę (w Pomorskiem jest 5 zespołów I-ligowych);

Formy zatrudnienia oraz warunki pracy w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej; Zatrudnianie cudzoziemców na terenie województwa pomorskiego w aspekcie wykorzystywania osób do pracy przymusowej i możliwości zapobiegania niepożądanym procederom; Prezentacja wyników badań realizowanych w roku 2017 przez Wojewódzki Urząd Pracy (obywatele Ukrainy na pomorskim rynku pracy, zapotrzebowanie pracodawców na kompetencje pracowników w kontekście rozwoju społeczno – gospodarczego województwa pomorskiego; Cudzoziemcy – wdrażanie nowych uregulowań prawnych zatrudniania cudzoziemców; Stan realizacji Strategii rozwoju województwa pomorskiego oraz regionalnych planów strategicznych; Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców województwa pomorskiego, w świetle reformy ratownictwa medycznego PRM; Konsekwencje wynikające z planowanych zmian w zakresie szkolnictwa wyższego oraz ich wpływ na funkcjonowanie pomorskich uczelni; Ocena opieki nad kobietami ciężarnymi oraz sytuacja w zakresie położnictwa i izb porodowych w woj. pomorskim (w tym kwestie znieczuleń i tzw. cięć cesarskich); Coroczna ocena funkcjonowania szpitali powiatowych i otwartej służby zdrowia.

Warto wiedzieć, że zadaniem WRDS jest prowadzenie dialogu czterech stron: strony pracowników, strony pracodawców, strony rządowej oraz samorządowej, w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego o zasięgu wojewódzkim.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *