Wyniki badań Urzędu Statystycznego w Gdańsku. Katastrofa nadejdzie za miesiąc, a najpóźniej za pół roku  – z powodu pandemii. Niektóre firmy, będące w najgorszej sytuacji – działające w przetwórstwie przemysłowym – mogą zakończyć działalność najwcześniej. Wiele przedsiębiorstw z przemysłu turystycznego może nie dotrwać do lata

Źródło: Urząd Statystyczny w Gdańsku. Komunikat dotyczący sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w lutym 2021 roku, str. 22.

Zagrożenie dla gospodarki jest ogromne, ale firm przybywa

Urząd Statystyczny w Gdańsku opublikował komunikat dotyczący sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w lutym 2021 roku Dokument ten przekazała nam Aleksandra Gąsior – Referendarz Statystyk w Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Gdańsku.

Generalnie, z ustaleń Urzędu Statystycznego w Gdańsku można wywnioskować, że sytuacja nie jest tragiczna. Na razie. Kolejne sparaliżowanie gospodarki przez trzecią falę pandemii covid-19, znacząco pogorszy egzystencje firm, czyli pracodawców. Właściciele przedsiębiorstw są bardzo niepewni swej przyszłości. Nastroje biznesmenów obrazują wyniki badań, przeprowadzonych przez Urząd Statystyczny w Gdańsku.

Wpływ pandemii COVID-19 na działalność sektora przedsiębiorstw

W lutym br. w województwie pomorskim 1,5% podmiotów gospodarczych, które złożyły meldunek DG13, wskazało pandemię COVID-19 jako czynnik wywołujący istotne zmiany w prowadzeniu działalności gospodarczej, co oznacza wzrost o 0,9 p.proc. (punktu procentowego) w porównaniu ze styczniem br. i spadek o 7,6 p.proc. w stosunku do kwietnia 2020 r. W kraju udział podmiotów doświadczających skutków COVID-19 kształtował się na zbliżonym poziomie i wyniósł 1,2% w lutym br. wobec 0,5% w styczniu br. i 9,6% w kwietniu 2020 r. Najwyższy udział jednostek, które raportowały zmiany spowodowane pandemią odnotowano w województwie podkarpackim (1,8%), a najniższy w województwie kujawsko-pomorskim i opolskim (po 0,7%).

W lutym br. zarówno w województwie pomorskim, jak i w kraju największy udział przedsiębiorstw sygnalizujących zmiany związane z pandemią COVID-19 odnotowano w podmiotach, które prowadziły działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii (odpowiednio 3,7% i 7,3%).

Praca zdalna w okresie zagrożenia epidemicznego

W końcu grudnia 2020 r. udział osób, które pracowały zdalnie w związku z sytuacją epidemiczną w ogólnej liczbie pracujących objętych badaniem „Popyt na pracę” w województwie pomorskim wyniósł 11,8% (o 6,0 p.proc. więcej niż w końcu września 2020 r.). Skala wykorzystania pracy zdalnej w sektorze publicznym była wyższa niż w sektorze prywatnym (16,2% wobec 10,3%).

Nie maleje liczba przedsiębiorstw w Pomorskiem

Podmioty gospodarki narodowej

Według stanu na koniec lutego 2021 r. w rejestrze REGON wpisanych było 319,6 tys. podmiotów gospodarki narodowej, o 3,6% więcej niż w analogicznym miesiącu 2020 r. i o 0,3% więcej niż w końcu stycznia 2021 r.

Liczba zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyniosła 234,5 tys. i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2020 r. wzrosła o 4,0%. Do rejestru REGON wpisanych było 50,5 tys. spółek, w tym 32,0 tys. spółek handlowych i 18,3 tys. spółek cywilnych (wzrost w skali roku odpowiednio o 3,2%, 4,7% i 0,7%).

Koniunktura gospodarcza

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w marcu 2021 r. ocenili koniunkturę bardziej optymistycznie niż w lutym 2021 r. Wyjątkiem byli przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie transportu i gospodarki magazynowej oraz handlu hurtowego, których oceny koniunktury pogorszyły się, natomiast oceny przedsiębiorców działających w zakresie zakwaterowania i gastronomii nie zmieniły się w skali miesiąca.

Wyniki badania (przeprowadzonego w dniach od 1 do 10 marca 2021 r.) dotyczące wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na koniunkturę gospodarczą, wykazują, że przedsiębiorcy we wszystkich badanych rodzajach działalności stwierdzili, że w marcu 2021 r. pandemia będzie stanowić nieznaczne zagrożenie dla prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. W handlu hurtowym stwierdziło tak 75,0% badanych jednostek, w budownictwie 70,6%, w usługach 65,4%, a w przetwórstwie przemysłowym i w handlu detalicznym po 63,8%.

Możliwości przetrwania firmy w przypadku kontynuacji przez dłuższy czas ograniczeń związanych z pandemią i funkcjonujących w momencie wypełnienia ankiety, przedsiębiorcy zazwyczaj oceniali na okres powyżej 6 miesięcy. Najbardziej pesymistyczne oceny w tym zakresie wyrażali przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego, spośród których 9,3% oceniło możliwość przetrwania przedsiębiorstwa na okres poniżej 1 miesiąca. Z kolei najbardziej optymistyczne możliwości przetrwania firmy ocenili przedsiębiorcy prowadzący działalność m.in. w zakresie handlu hurtowego, budownictwa oraz usług, spośród których możliwość przetrwania przedsiębiorstwa przez okres powyżej 6 miesięcy wskazało odpowiednio 68,9%, 61,3% oraz 57,4%.

Szczegóły dotyczące stanu gospodarki w ;lutym 2021 roku zawiera publikacja Urzędu Statystycznego w Gdańsku, pt. Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w lutym 2021 roku:

komunikat_02_2021 woj pomorskie — kopia

Z naszych ustaleń wynika, że największe trudności z przetrwaniem mają m.in. firmy turystyczne. To zagrożenie się zmniejszy, jeśli zdołają sięgnąć po naturalne „koła ratunkowe”. Pierwszym z nich może być długi weekend majowy – jeśli pandemia pozwoli na zmniejszenie ograniczeń w poruszaniu się po kraju i na otwarcie hoteli, ośrodków wypoczynkowych i rozpoczęcie – wznowienie – działalności przez biura podróży, być może branża turystyczna odżyje.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *