Znikną nierówności w szansach na rozwój gmin. Metropolie i mniejsze samorządy będą miały takie same prawa w oferowaniu przedsiębiorcom ulg podatkowych. Tak się stanie już za nieco ponad miesiąc, gdy cała Polska będzie jedną wielką specjalną strefą ekonomiczną.

Fot. Kazimierz Netka.

Cała Polska stanie się „rajem” podatkowym dla biznesu, z drobnymi wyjątkami. Można będzie płacić mniejsze podatki, inwestując nawet na prywatnym gruncie.

W Polsce istnieje obecnie kilkanaście obszarów, które można nazwać „rajami” podatkowymi. To specjalne strefy ekonomiczne, oferujące ulgi inwestorom, którzy w tych strefach prowadzą działalność, tworzą miejsca pracy. Specjalne strefy stały się siłami napędzającymi rozwój regionów. A dlaczego nie dać takiej siły całemu krajowi? Co stoi na przeszkodzie? Unia Europejska?

Okazuje się, że nie ma przeciwwskazań dla ustanowienia takiego „raju” na terenie całej Polski. Trzeba po prostu mieć pomysł i odwagę wdrożyć go w praktyce.

I tak teraz w Polsce się dzieje. Po ponad 20 latach istnienia kilkunastu specjalnych stref ekonomicznych, zajmujących zaledwie 0,08 procent powierzchni kraju, specjalne uprawnienia do uzyskiwania (oczywiście, po spełnieniu odpowiednich warunków) ulg podatkowych otrzymają przedsiębiorcy, którzy zainwestują gdziekolwiek, na czyichkolwiek gruntach: państwowych prywatnych. samorządowych, oczywiście za zgodą właścicieli tych nieruchomości. Tak postanowił rząd, a sprawy te ureguluje ustawa o wspieraniu nowych inwestycji.

 

Fot. Kazimierz Netka

O szczegółach mówiono 22 maja 2018 roku w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, podczas konferencji pt. „Strefa w każdej gminie” zorganizowanej przez Wojewodę Pomorskiego oraz zarząd Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (PSSE), przy wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego.

– Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji przewiduje bardzo istotne zmiany w przepisach dotyczących specjalnych stref ekonomicznych – powiedziała, Elżbieta Ziółkowska-Sielewicz, prowadząca spotkanie.

Ustawa określa zasady udzielania przedsiębiorcom wsparcia na realizację nowych inwestycji, organ właściwy w sprawach wspierania nowych inwestycji oraz jego kompetencje i tryb działania, a także zadania zarządzających obszarami odpowiedzialnych za wspieranie nowych inwestycji.

Nowa inwestycja oznacza inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa, z wyłączeniem przedsiębiorstwa, wobec którego wszczęte zostało postępowanie upadłościowe lub został złożony wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości.

W artykule 3. ustawy o wspieraniu nowych inwestycji napisano m.in. Wsparcie na realizację nowej inwestycji, zwane dalej „wsparciem”, jest udzielane w formie zwolnienia od podatku dochodowego, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych albo w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wsparcie nie może być udzielone w sytuacji lokalizacji inwestycji na obszarach występowania złóż kopalin, z wyjątkiem inwestycji dotyczących tych złóż.

 

Fot. Kazimierz Netka

O szczegółach mówił poseł Jan Kilian. Jak przypomniał pan poseł, celem przyjętej w 1994 r. ustawy o SSE było przede wszystkim wsparcie procesu transformacji gospodarczej, w szczególności poprzez przyspieszenie rozwoju gospodarczego na określonych częściach terytorium kraju, a instrumenty w niej ujęte były dostosowane do realiów ustrojowych, gospodarczych i ekonomicznych z początku lat 90-tych ubiegłego wieku, Projektowane regulacje stanowią odpowiedź na potrzebę dostosowania zasad i trybu wspierania nowych inwestycji do zmieniających się realiów społeczno – gospodarczych. Omawiana propozycja zmian ma także w założeniu skorelowanie mechanizmu wsparcia z obowiązującym dokumentem strategicznym dotyczącym rozwoju gospodarki Polski, jakim jest Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020.

W przeciwieństwie do rozwiązań przewidzianych w ustawie o SSE ograniczonych do inwestycji realizowanych w konkretnych lokalizacjach, o wsparcie przewidziane w ustawie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy z terenu całego kraju, niezależnie od miejsca prowadzonej działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 1 projektowanej ustawy przewidziane w niej narzędzie wsparcia będzie miało zastosowanie do nowych inwestycji realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z zachowaniem warunku przeznaczenia terenów. Przedmiotowe rozwiązanie likwiduje długotrwałą i obciążającą przedsiębiorcę i administrację publiczną procedurę zmiany granic SSE oraz ograniczenie obszarów, na których można było uzyskać wsparcie.

W efekcie, jak powiedział poseł Jan Kilian, liczba wydanych zezwoleń na inwestowanie w strefach z poziomu 436 wydanych zezwoleń spadła w 2016 roku do 257 i niemal nie rosły nakłady inwestycyjne w tych strefach. Obecnie cały obszar kraju staje się jedną wielką strefę przemysłową. Tworzy to szansę nie tylko na efektywne wykorzystanie potencjału miast powiatowych i innych, ale jest też szansą na zwiększenie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości w Polsce – powiedział poseł Jan Kilian.

Ustawa o wpieraniu nowych inwestycji prawdopodobnie wejdzie w życie już w czerwcu. Jej główne założenie polega na tym, że zwolnienie z podatku dochodowego na okres od 10 do 15 lat będzie niezależne od miejsca inwestycji, co ma wyrównywać szanse regionów i stwarzać korzystne warunki inwestycyjne wszystkim przedsiębiorcom. O wsparcie może ubiegać się każda firma, system preferuje jednak małych, średnich i mikro przedsiębiorców – wynika z informacji, które przekazała nam Beata Ostrowska – główny specjalista ds. PR i komunikacji, Dział Parków Naukowo-Technologicznych Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w swym komunikacie przekazując też wypowiedzi:

 

Fot. Kazimierz Netka

– Nowe zasady przyznawania ulg umożliwią skorzystanie ze zwolnień od podatku dochodowego większej liczbie małych i średnich przedsiębiorstw, które do tej pory nie dysponowały wystarczającym kapitałem, by inwestować w strefach. Dlatego ustawa rozszerzająca specjalne strefy ekonomiczne na całą Polskę może być szansą rozwoju szczególnie dla średnich, małych i mikro firm – podkreślił Paweł Lulewicz, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Premiowane mają być również te inwestycje, które wpływają na konkurencyjność i innowacyjność gospodarki. Chodzi m.in. o transfer wiedzy do przemysłu, działalność badawczo-rozwojową, rozwój klastrów, ale także współpracę ze szkolnictwem zawodowym i tworzenie specjalistycznych klas.

Celem ustawy jest również stworzenie warunków rozwoju miastom tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

– Nowy projekt tworzy równie atrakcyjne wsparcie, jak w innych krajach UE i ma zapobiec zmniejszeniu atrakcyjności Polski dla inwestorów zagranicznych. Nowe przepisy pomogą Polsce wygrywać rywalizację o nowe miejsca pracy i miliony na inwestycje. Rozwój gospodarczy kraju zdecydowanie przyspieszy, a co za tym idzie zwiększą się dochody firm i ich pracowników – zauważa Paweł Lulewicz.

 

Fot. Kazimierz Netka

To było już 7. spotkanie z cyklu „Strefa w każdej gminie” organizowane przez PSSE. Do tej pory odbyły się one w Brześciu Kujawskim, Pelplinie, Gdyni, Krokowej, Mikołajkach Pomorskich, Nakle nad Notecią. W sumie przedstawiciele PSSE dotrą z informacją o zmianach do 226 gmin w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich,  a partnerem wydarzenia jest Bank Gospodarstwa Krajowego. O szczegółach wsparcia ze strony BGK mówiła dyrektor Iwona Kasperowicz.

Proponowane instrumenty wsparcia przedsiębiorców zastąpią dotychczasowy system funkcjonujący w specjalnych strefach ekonomicznych. Zachęty podatkowe będą dostępne na całym obszarze kraju. Inwestorzy będą częściowo zwolnieni z podatku CIT i PIT niezależnie od miejsca inwestycji. Zwolnienia podatkowe dotyczyć będą jedynie przedsiębiorców, który planują nowe projekty inwestycyjne. Decyzje o wsparciu będą przyznawane na okres 10, 12 lub 15 lat. Na zwolnienie liczyć mogą inwestorzy wypełniający określone kryteria ilościowe (wymagana minimalna wysokość nakładów inwestycyjnych uzależniona będzie od stopy bezrobocia w powiecie) oraz jakościowe (np. tworzenie wysokopłatnych miejsc pracy, branże zgodne z polityką rozwojową kraju, współpraca z ośrodkami akademickimi, wsparcie pracowników w uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych). Wysokość pomocy publicznej zależeć będzie od sytuacji gospodarczej danego województwa i ma wynosić od 25 proc. do 50 proc. planowanych kosztów kwalifikowanych inwestycji. Odstępstwo od tej reguły przewidziano dla województwa mazowieckiego, gdzie intensywność wyniesie od 10 proc. do 35 proc. Dla małych i średnich przedsiębiorców pomoc publiczna będzie wyższa odpowiednio o 20 i 10 punktów procentowych.

Jednym z istotnych założeń projektowanej ustawy jest zrównoważony rozwój terytorialny poprzez włączenie w procesy rozwojowe regionów z problemami o charakterze restrukturyzacyjnym i adaptacyjnym, a także średnich miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze.

Nowa ustawa nie wprowadza żadnych zmian dla inwestycji, które działają już w SSE. Przedsiębiorcy, którzy mają zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, będą działali w reżimie prawnym ustawy o SSE do końca 2026 roku.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: https://www.strefa.gda.pl/files/1568/Strefa_w_ka%C5%BCdej_gminie_folder_do_odczytu_11.05.2018.pdf

Działalność, która nie otrzyma wsparcia

 

Fot. Kazimierz Netka

Nie wszystkie rodzaje działalności gospodarczej b ed a mogły uzyskiwać wsparcie. Wykluczone będą np. produkcja pierwotna produktów rolnych; sektor rybołówstwa i akwakultury; sektor budownictwa okrętowego; usługi hotelarskie i gastronomiczne; roboty budowlane; usługi finansowe i ubezpieczeniowe oraz związane z obsługą mrynku nieruchomości, usługi profesjonalne, naukowe i techniczne (z wyłączeniem prac B+R czyli badawczo – rozwojowych); handel hurtowy i detaliczny; usługi w zakresie opieki zdrowotnej; kulturalne, rozrywkowe, sportowe – mówił podczas spotkania Jacek Formela – dyrektor Działu Inwestycji Strefowych, radca prawny W Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Ustawa spełnia oczekiwania inwestorów. Potwierdził to Alan Aleksandrowicz – prezes zarządy Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego InvestGda. Jeśli ta procedura wdrażania nowej ustawy przebiegnie zgodnie z planem, będzie to bardzo dobre wsparcie dla małych i średnich firm, czyli dla naszych lokalnych przedsiębiorców. Jestem przekonany, że pojawi się fala wniosków o wsparcie – powiedział prezes Alan Aleksandrowicz, zapewniając jednocześnie, że InvestGda postara się wspomóc Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną, ale na pewno będzie to wymagało bardzo dużego wysiłku organizacyjnego.

 

Fot. Kazimierz Netka

Przy ocenie wielkości wsparcia, będzie brana pod uwagę stopa bezrobocia na obszarze powiatów. TO może zakłócać obraz, gdyż bywa tak, ze w gminach jest wyższe bezrobocie niż średnio w powiecie – zwracał uwagę Janusz Goliński – wójt gminy Cedry Wielkie.

Liczy się jednak nie tylko ulga podatkowa. Istotne jest te z sprawne i szybkie działanie instytucji – mówił Wojciech Kankowski – burmistrz gminy Żukowo. Jako przykład podał powolne działanie państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wydającego pozwolenia wodno – prawne w dość długim czasie. Trzeba czekać nawet 3 – 6 miesięcy.

Warto wiedzieć, ze Pomorska S pecjalna Strefa Ekonomiczna będzie sprawowała ważną rolę. Nadal będzie wydawać decyzje o wsparciu na terenach przyporządkowanych do PSSE. (woj. pomorskie oraz kujawsko-pomorskie). Będzie głównym punktem kontaktu w regionie w ramach obsługi inwestora i regionalnym koordynatorem udzielania pomocy publicznej w obszarze instrumentu zwolnień podatkowych i dotacji rządowych.

Oto podstawowe zadania PSSE we wdrażaniu nowej ustawy: Identyfikacja wszystkich dostępnych terenów inwestycyjnych na obszarze będącym w zasięgu oddziaływania Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, identyfikacja dotyczyć będzie terenów stanowiących własność podmiotów publicznych jak i prywatnych; Spotkania z przedstawicielami gmin/powiatów w sprawie potencjalnych terenów inwestycyjnych; Współpraca z Urzędem Wojewódzkim oraz Urzędem Marszałkowskim; Analiza terenów pod kątem infrastrukturalnym; zajmie się też możliwościami nieodpłatnego przekazywania gruntów przez KOWR na rzecz Zarządzających.

***

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna działa na rzecz rozwoju regionalnego poprzez tworzenie atrakcyjnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości, szczególnie z sektora wysokich technologii i transferu wiedzy z uczelni do przemysłu. Obejmuje  35 podstref położonych w 5 województwach na łącznej powierzchni prawie 2250 ha. Na terenie PSSE działa 127 inwestorów, w tym 70 z polskim kapitałem, którzy stworzyli prawie 26 tys. miejsc pracy. Zrealizowane przez nich inwestycje osiągnęły poziom 12,3 mld zł. Osiągnięte w ubiegłym roku wyniki inwestycyjne – pozyskanie aż 36 inwestorów, którzy zadeklarowali nakłady rzędu 2,86 mld zł uplasowały PSSE na 3. miejscu wśród 14 polskich stref ekonomicznych. Inwestorzy zadeklarowali utworzenie 732 nowych miejsc pracy i utrzymanie zatrudnienia na poziomie 6342 etatów.

Należące do Strefy Gdański Park Naukowo-Technologiczny i skoncentrowany na gospodarce morskiej Bałtycki Port Nowych Technologii stały się ośrodkami stymulującymi rozwój innowacyjnej pomorskiej przedsiębiorczości opartej o wiedzę. Łączą naukę z biznesem, wspierają  startupy, firmy bazujące na unikalnym pomyśle. Na terenie Gdańskiego Parku działają m.in.: Zintegrowane Centrum Druku 3D, nowoczesne laboratoria, Inkubator Technologiczny, Data Center, Co Work, Wirtualne Biuro, EDU-PARK. PSSE prowadzi też działalność w obszarze szkolnictwa branżowego: inicjuje porozumienia pomiędzy uczelniami, szkołami, przedsiębiorcami, samorządami oraz instytucjami okołobiznesowymi – poinformowała nas Beata Ostrowska – główny specjalista ds. PR i komunikacji, Dział Parków Naukowo-Technologicznych Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *